Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPDB2 zkouška 3 25 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 56 až 71 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA:

SYLABUS:

Výsledky učení

Obsah kurzu je zaměřen na rozvoj praktických dovedností studentů oboru v oblasti plánování, realizace a hodnocení lekcí využívajících postupů a metod strukturovaní interní dramatické práce (školního, příběhového dramatu). Studenti se prostřednictvím vlastních zážitků a zkušeností seznámí s tímto typem dramatické práce, účelně propojující rovinu emocionální i racionální a ověří si účinnost používaných metod, včetně zapojení učitele do rolové hry. Uvědomí si a budou schopni pojmenovat specifika této práce, její charakter i základní prostředky.

Cílem kurzu je vybavit studenty také teoretickým zázemím pro tento způsob edukační práce. Tyto zkušenosti následně studenti využijí při samostatném plánování, realizaci a reflexi lekcí strukturovaného dramatu s různými věkovými skupinami.

Předpoklady a další požadavky

Student by měl být schopen aktivně vstupovat do rolové hry, kooperovat v jejím rámci s ostatními hráči, podílet se na prozkoumávání zvolených témat a reflektovat své prožitky i získávané zkušenosti. Student naváže na zkušenosti z předcházejících kurzů Praktika dramatické výchovy.

Literatura

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

KASÍKOVÁ; Hana. Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote - Drama as a learning medium. Pokus o recenzi s ukázkami. Tvořivá dramatika. 1995. roč. VI, č. 2, s. 24-28. ISSN 1211-8001.

---. Příběh je zdí. Tvořivá dramatika, 1996, roč. VII, č. 2, s. 9-13. ISSN 1211-8001.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACHKOVÁ, Eva. Dramatický svět Cecily O´Neillové. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 3, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

---. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 1996. 98 s. ISBN 80-85883-16-3.

---. Tři typy dramatu - viděno z USA. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přel. Radim Svoboda, Deník Dětské scény ´95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1 - 9. Přel. z: Structuring Drama Work.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přel. Radim Svoboda, Deník Dětské scény ´95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1 - 9. Přel. z: Structuring Drama Work.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

---. Síť dramatu Warwicka Dobsona. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

---. Dramatické struktury Cecily O'Neillové a Alana Lamberta. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 2.

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů