Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPDB2 ZK 3 25 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 56 až 71 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah kurzu je zaměřen na rozvoj praktických dovedností studentů oboru v oblasti plánování, realizace a hodnocení lekcí využívajících postupů a metod strukturovaní interní dramatické práce (školního, příběhového dramatu). Studenti se prostřednictvím vlastních zážitků a zkušeností seznámí s tímto typem dramatické práce, účelně propojující rovinu emocionální i racionální a ověří si účinnost používaných metod, včetně zapojení učitele do rolové hry. Uvědomí si a budou schopni pojmenovat specifika této práce, její charakter i základní prostředky.

Cílem kurzu je vybavit studenty také teoretickým zázemím pro tento způsob edukační práce. Tyto zkušenosti následně studenti využijí při samostatném plánování, realizaci a reflexi lekcí strukturovaného dramatu s různými věkovými skupinami.

Forma studia

Realizace dramat se studenty v roli hráčů, reflexe praktické zkušenosti, analýza, diskuse, přednáška, hodnocení a mentoring praktických výstupů studentů.

Předpoklady a další požadavky

Student by měl být schopen aktivně vstupovat do rolové hry, kooperovat v jejím rámci s ostatními hráči, podílet se na prozkoumávání zvolených témat a reflektovat své prožitky i získávané zkušenosti. Student naváže na zkušenosti z předcházejících kurzů Praktika dramatické výchovy.

Obsah kurzu

OSNOVA:

SYLABUS:

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

KASÍKOVÁ; Hana. Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote - Drama as a learning medium. Pokus o recenzi s ukázkami. Tvořivá dramatika. 1995. roč. VI, č. 2, s. 24-28. ISSN 1211-8001.

---. Příběh je zdí. Tvořivá dramatika, 1996, roč. VII, č. 2, s. 9-13. ISSN 1211-8001.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACHKOVÁ, Eva. Dramatický svět Cecily O´Neillové. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 3, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

---. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 1996. 98 s. ISBN 80-85883-16-3.

---. Tři typy dramatu - viděno z USA. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přel. Radim Svoboda, Deník Dětské scény ´95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1 - 9. Přel. z: Structuring Drama Work.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přel. Radim Svoboda, Deník Dětské scény ´95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1 - 9. Přel. z: Structuring Drama Work.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

---. Síť dramatu Warwicka Dobsona. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

---. Dramatické struktury Cecily O'Neillové a Alana Lamberta. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 2.

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů