Pedagogika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPED3 ZK 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Čtení, lektorská činnost, řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládáme obecné dovednosti orientovat se ve studijním materiálu dovednost samostatně zpracovat problémový okruh z tematiky pedagogiky.

Obsah kurzu

OSNOVA

  1. Vytváření podmínek pro učení druhých.
  2. Výchova a jiné faktory ovlivňující rozvoj osobnosti.
  3. Školní a mimoškolní vlivy.
  4. Základní požadavky na učební procesy.
  5. Tvořivost a její podpora.
  6. Učební styly a práce s nimi.
  7. Základní požadavky na účinnost vzdělávání.
  8. Pedagogické podmínky pro expresivní činnost.

SYLABUS

I. Hodnoty společnosti a výchova:

II. Jak reflektovat výchovnou a vzdělávací činnost.

III. Holistické pojetí vzdělávání: věcné a sociální učení.

IV. DV v kurikulu školy.

V. Transmisivní vs. konstruktivní škola a výuka a jejich vztah k pojetí dramatickovýchovné práce:

VI. DV v kurikulu školy.

VII. Zkušenostní učení jako základ DV: ve fikci, mimo fikci:

VIII. Podstata tvořivosti:

IX. Jak individualizovat ve výchovné a vzdělávací práci.

X. Vztah cílů výchovy a vzdělávání k hodnocení.

XI. Specifické prostředky hodnocení v umělecké výchově.

XII. Sociální vztahy a práce s nimi ve skupinách. Kooperace, soutěživost.

XIII. Práce se stresem při skupinových činnostech. Třídní management.

Témata: vyučovací styl, společné vzdělávání, finské školství, hodnocení a sebehodnocení, kompetence pedagoga

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Elektronické zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Zkouška ověřuje porozumění klíčovým pedagogickým jevům v souvislostech, samostatné pedagogické myšlení, sebereflexi.

Probíhá formou rozhovoru na základě předem předložené písemné práce (zpracování individuální pedagogické otázky v rozsahu 3 normostrany) a předloženého seznamu prostudované odborné literatury (5 titulů) a s oporou o složku materiálů a vypracovaných úkolů z Pedagogiky 1-3.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů