Praxe III. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPXC2 zkouška 5 24 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 101 až 126 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Příprava a realizace samostatného dramatickovýchovného projektu:

 1. Výběr typu projektu.
 2. Shromažďování materiálů.
 3. Koncipování a plánování projektu; konzultování projektů kolegů.
 4. Realizace projektu.
 5. Reflexe projektu.

Samostatný bakalářský projekt může mít jednu z těchto podob:

 1. inscenace s dětským nebo středoškolským souborem,
 2. interní dramatickovýchovný projekt v rozsahu nejméně 8 lekcí (event. 2 projekty - každý v rozsahu alespoň 4 lekcí, v krajním případě 3 různé projekty - každý v rozsahu nejméně 3 lekcí - podle charakteru skupiny),
 3. dílna v rozsahu nejméně dvou celých dnů.

Součástí tohoto předmětu jsou pravidelné semináře, na nichž posluchači konzultují průběh přípravy a realizace projektu.

Příprava a realizace samostatného tvůrčího projektu je provázána s přípravou bakalářské práce (základem bakalářské práce je realizovaný závěrečný projekt, jeho zdůvodnění a reflexe).

Výsledky učení

 1. Ověření dovedností a vědomostí z oblasti didaktiky dramatické výchovy a dalších předmětů, které posluchač získal v průběhu bakalářského studia.
 2. Příprava bakalářského projektu.
 3. Realizace bakalářského projektu.

Předpoklady a další požadavky

 1. Absolvování náslechů u různých pedagogů dramatické výchovy.
 2. Absolvování dlouhodobé praxe se svou dětskou nebo středoškolskou skupinou.
 3. Kreativní předpoklady.
 4. Důkladná znalost různých stylů a typů dramatickovýchovné práce.

Literatura

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-217-3.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997. 152 s. ISBN 80-7068-104-7.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích. Zkouška praktická a písemná.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů