Úvod do studia dramatické výchovy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YUSD1 zápočet 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

I. Učitel dramatické výchovy:

II. Základní pojmy dramatické výchovy:

III. Struktura dramatické výchovy:

IV. Mezioborový charakter DV:

V. Organizační formy dramatické výchovy:

Výsledky učení

Cílem studia je nastartovat u studentů koncepční uvažování o dramatické výchově, aktivizovat posluchače v diskusích a při řešení nastolených otázek, vést je k pochopení vztahů dramatické výchovy k souvisejícím teoretickým i praktickým disciplínám (pedagogika, psychologie, herectví aj.), k uvědomění si struktury dramatické výchovy a jejích různých organizačních forem.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšná klasifikace předmětu 205PDP1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 205YUSD1

Literatura

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 11., upravené vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007 [1978]. 156 s. ISBN 978-80-901660-9-0.

---. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za aktivní účasst v diskusích a při řešení různých problémů, schopnost samostatně formulovat a přispívat z vlastní zkušenosti, uvádět ji do souvislostí oboru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů