Divadelní přehlídka 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZDIP1 Z 2 50 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Seminář, dílna.

Účast na divadelní přehlídce Mladá scéna, Jiráskův Hronov nebo Loutkářská Chrudim a seminářích v rámci těchto přehlídek.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit studenty se současným stavem neprofesionální divadelní tvorby v širším kontextu, nežli je tvorba s dětským divadelním souborem. Student se seznamuje s aktuálními tendencemi v divadle hraném studenty, dospělými neprofesionály a konfrontuje tuto tvorbu s poznatky a zkušenostmi získanými v kurzu Dramatická výchova s dospělými. Student získává širší povědomí o souvislostech oboru, divadelní tvorbě, aktuálním stavu oboru, a to prostřednictvím konkrétních inscenací a účastí v dílnách.

Student si vybírá jednu z těchto přehlídek národního charakteru:

Doporučená nebo povinná literatura

Amatérská scéna. Praha: NIPOS. ISSN 0002-6786. Dostupné z: http://www.amaterskascena.cz/

HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. 20 kaplických let: Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ; Kaplice: organizační štáb KDL; Praha : STD, 1989. 72 s.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha: AMU, Divadelní fakulta, KVD, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-111-7.

Tvořivá dramatika. NIPOS-pracoviště ARTAMA. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU, 1990-. 3x ročně. ISSN 1211-8001

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet.

Hodnotí se aktivní účast studenta na semináři a programu některé z nabízených přehlídek a následná písemná reflexe této zkušenosti.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů