Diplomový projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EDL1 Z 5 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 53 až 78 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Forma studia

Výuka probíhá formou společných seminářů, během kterých se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem, účast na společných seminářích a odevzdání písemné semestrální práce v podobě průběžné zprávy o plnění projektu.

Zpráva má rozsah 5-7 normostran a podobu souvislého esejistického textu. Ke zprávě může být připojen libovolný počet příloh.

Povinné části obsahu:

  1. Zdůvodnění volby tématu, míra osobního vztahu ke zvolenému tématu.
  2. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  3. Plán projektu (etapizace, metody).
  4. Popis a zdůvodnění jednotlivých kroků plánu projektu.
  5. Realizované etapy: popis a výsledky.
  6. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu do jednoho dokumentu ve formátu PDF.

Známku z předmětu udělí vedoucí diplomové práce na základě předložené zprávy či tezí diplomové práce a intenzity konzultací a práce na výzkumu v průběhu celého akademického roku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů