Diplomový projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EDL2 ZK 5 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 66 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206PID1 Projekt diplomový 1

Obsah kurzu

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem, účast na společných seminářích a odevzdání písemné semestrální práce v podobě závěrečné zprávy o plnění projektu.

Zpráva má rozsah 12-15 normostran a podobu souvislého esejistického textu. Ke zprávě může být připojen libovolný počet příloh.

Povinné části obsahu zprávy:

  1. Zdůvodnění volby tématu, míra osobního vztahu ke zvolenému tématu.
  2. Stanovení původního výzkumného úkolu a jeho korekce v průběhu práce (korigovaný cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  3. Plán projektu a jeho korekce v průběhu práce (etapizace, metody).
  4. Popis jednotlivých etap projektu a jejich dílčí výsledky.
  5. Vlastní výzkum (teoretický základ, zdroje, zvolená metodologie).
  6. Závěry práce, zhodnocení míry naplnění stanovených cílů.

Namísto závěrečné zprávy se v případě, že student již odevzdal diplomovou práci k obhajobě, předkládají teze diplomové práce v rozsahu 12-20 stran. Teze jsou výtahem z diplomové práce a zahrnují zejména definici výzkumného úkolu (cíle, hypotézy) a nejdůležitější závěry diplomové práce.

Známku z předmětu udělí vedoucí diplomové práce na základě předložené zprávy či tezí diplomové práce a intenzity konzultací a práce na výzkumu v průběhu celého akademického roku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů