Projekt - produkce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPO2 ZK 10 10T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjení kreativity, znalostí, zkušeností a schopnosti samostatného uvažování studentů a zvyšování jejich kompetencí ve výzkumné činnosti.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206OP1 Projekt - produkce 1

Obsah kurzu

Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného magisterského projektu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Projektem je zpravidla teoretický výkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného / vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžných výsledků před komisí, na konci druhého semestru pak v rámci veřejné prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Další zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému zakončení předmětu je nutno splnit následující požadavky.

Průběžně konzultovat práci s určeným pedagogem a účastnit se společných seminářů.

Na závěr semestru proběhne povinná veřejná prezentace dle následujících kritérií:

NEJPOZDĚJI JEDEN MĚSÍC PŘED termínem veřejných prezentací (je zveřejněn na webu katedry) studenti odevzdají:

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště „S:\damu-KP-studenti\MA prezentace\zaverecne zpravy\“ následující materiály:

NEJPOZDĚJI JEDEN DEN PŘED termínem prezentací studenti vloží v elektronické formě na síťové úložiště „S:\damu-KP-studenti\MA prezentace\prezentace“ následující:

Na závěr prezentací zhodnotí komise složená z interních pedagogů KP kvalitu předložené závěrečné zprávy, předvedené prezentace i celoroční průběh práce na pojektu a udělí studentovi známku. Jelikož se jedná o hlavní předmět, ZKOUŠKU NELZE OPAKOVAT.

Poznámka

Příklady témat podle příslušných specializací jsou uvedeny na webových stránkách katedry.

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-produkce/pro-studenty/zaverecna-prace/temata-magisterskych-projektu-diplomovych-praci-definice-priklad/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů