Producentská dramaturgie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPS1 Z 3 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

Podrobně seznámit studenty s konkrétními úkoly dramaturga v různých typech divadelního provozu (repertoárové divadlo, divadelní soubor bez stálé scény, projekt, festival atd.) včetně základní propedeutiky práce s námětem, textem a překladem a osvojení si terminologie.

Výstupy:

V tomto předmětu se posluchači teoretickým i praktickým způsobem seznámí s principy dramaturgie repertoárových divadel, divadelních souborů bez stálé scény, projektů atd., tak aby dovedli v praxi odborně posoudit a smysluplně ovlivňovat práci tvůrčího týmu, chápat dramaturgii nejen jako praktickou službu jednotlivým inscenacím, ale jako disciplínu, která významně ovlivňuje hledání a formování uměleckého programu divadla. Některé semináře budou probíhat za účasti dramaturgů z praxe (např. Iva Klestilová, Šárka Havlíčková, Dora Viceníková, Petr Kolečko, atd.) formou řízeného rozhovoru.

Forma studia

Analýza textů, řízený dialog s praktikujícími dramaturgy.

Předpoklady a další požadavky

  1. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
  2. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Teoretické i praktické osvojení terminologie a kategorií.

Rozbor nejvýznamnějších forem dramatu v současném kontextu.

Struktura dramatu: obraz a situace, situace a jednání, jednání a dialog, jednání a jevištní realizace.

Děj a kompozice (souhra složek), motivická struktura, příběh a smysl.

Dramaturgicko-režijní koncepce.

Společné čtení a analýza textů.

Řízená diskuse s praktikujícími dramaturgy divadel.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999;

Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava);

Praktická dramaturgie, Praha 1996;

Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987;

J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964;

Brook, P.: Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988;

Císař, J.: Člověk v situaci; ISV; Praha 2000;

Pavis, Patrice: Divadelní slovník; Praha 2003;

Zdeněk Hořínek : Úvod do praktické dramaturgie, Praha 1980;

Přemysl Rut: Tři naučení z jednoho příběhu: úvod do dramaturgie. In Disk, svazek 10/2004

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách/cvičeních/seminářích,

vypracování semestrální práce,

prezentace.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích (80% účast), zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů