Finanční management I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FMA1 ZK 4 2T česky letní

Garant předmětu

Jana DVOŘÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana DVOŘÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik, spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční, je téměř nerealizovatelné. V divadelním prostředí, kde osou základního plánování je dramaturgický plán a zpravidla nedostatek finančních prostředků, je nutná tato finanční analýza dvojnásob.

Cíle předmětu:

 1. Posluchači se seznámí s principy finančního řízení a významem majetkové a kapitálové struktury divadla/projektu pro finanční rozhodování. Velký důraz je kladen na pochopení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním organizace či projektu.
 2. Předmět rozšíří znalosti studenta v oblasti daňového zatížení neziskové sféry.
 3. Cílem předmětu je vytvořit základní představu o obsahové náplni finančního managementu, používaných metodách finančního řízení, které jsou využívány pro naplňování základního cíle divadla / kulturní instituce / projektu.

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Obsah a rozsah pojmu, současné pojetí a směry řízení financí, pojem finanční manažer. Manažerské pojetí divadla/projektu.
 2. Manažerské finance, riziko a čas: Význam faktoru času v managementu financí a způsoby jeho respektování ve finančním hospodaření podniku. Rizika a portfolio.
 3. Vztah financí a strategie divadla, navržení nové finanční strategie.
 4. Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.
 5. Složky strategického plánu - plánování tržeb, plánování nákladů, stanovení nákladů v relaci k tržbám, individuální stanovení nákladových položek, odpisy.
 6. Analýza výkonnosti divadla: Kritérium výkonnosti divadla.
 7. Manažerské finance a finanční plánování: Strategie divadla, druhy finančních strategií, podstata finančního plánování, klasifikace finančních plánů, obsah kompletního finančního plánu, modely finančního plánování.
 8. Strategické dlouhodobé investiční rozhodování: Základní klasifikace investičních projektů, fáze investičního procesu, volba metody pro vyhodnocení investic, odhad cash flow.
 9. Zdroje financování divadla: Externí zdroje financování; interní zdroje financování (nerozdělený zisk, odpisy, rezervy a ostatní). Hotovostní cyklus.

Doporučená nebo povinná literatura

KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2007; (lze i z r. 2004).

PAVELKOVÁ, D. - KNÁPKOVÁ, A. - NOVÁK, T. Řízení podnikových financí. Sbírka příkladů a případových studií. Zlín: UTB, 2002.

MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009; (lze i z r. 2006).

VALACH, J. A KOL. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1991. Cizojazyčná (zahraniční) literatura.

MAŘÍKOVÁ, P. - MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniků. Praha: Ekopress, 2005.

BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2006.

BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
DVOŘÁKOVÁ J.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Národní divadlo, provozní budova (Národní tř. - 4. patro). Do 22. 12. 2021.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Jana DVOŘÁKOVÁ
Národní divadlo, provozní budova (Národní tř. - 4. patro). Do 22. 12. 2021. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů