Financování projektů I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FPA1 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Zorientovat studenty v oblasti zdrojů financování projektů z pohledu finančních zdrojů vlastních, státních, evropských a soukromých.
 2. Předat studentům znalosti v oblasti proveditelnosti projektů.
 3. Předat posluchačům znalosti potřebné pro přípravu a vypracování rozpočtu a cash flow na projekt.
 4. Předat studentům znalosti v oblasti vyhodnocení finančních rizik.
 5. Předat studentům znalosti v oblasti smluvního zajištění projektů a dále v oblasti daňové a účetní problematiky v souvislosti s realizací projektů.
 6. Seznámit studenty s ekonomickými dopady kulturních projektů.

Forma studia

Výuka bude vedena formou seminářů, které se budou uskutečňovat pravidelně jednou týdně po celý zimní semestr.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Vymezení pojmů projekty a jejich financování - úvodní seminář.
 2. Vlastní a cizí zdroje financování projektů.
 3. Studie proveditelnosti projektu.
 4. Příprava projektu - rozpočet.
 5. Cash flow projektu.
 6. Cizí zdroje se zaměřením na bankovní úvěry a leasing.
 7. Aplikace nástrojů pro hodnocení finančních nejistot.
 8. Řízení a koordinování finančních operací.
 9. Vyhodnocení míry finančních rizik.
 10. Smluvní zajištění projektu.
 11. Daňová problematika v souvislosti s financováním projektů.
 12. Účetní problematika v souvislosti s financováním projektů.
 13. Ekonomické dopady kulturních projektů.

Doporučená nebo povinná literatura

DOSTÁL, P. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol. Ekonomika kultury : efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9

PETR MAREK a kol. Studijní průvodce financemi podniku

Zákon o dani z příjmů

Zákon o DPH

Vyhláška 500 a 504 Ministerstva financí týkající se účetnictví podnikatelských a soukromých neziskových subjektů

Vyhlášení státních, městských, evropských a soukromých grantů včetně podmínek poskytnutí

Hodnoticí metody a kritéria

Pro studenta je povinná 80% účast na seminářích. V průběhu seminářů budou studenti psát drobné testy z probraných témat, které budou součástí celkového hodnocení studenta při závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se uskuteční formou testu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů