Financování projektů II. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FPB1 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

  1. Prohloubit znalosti získané v předmětu Financování projektu I a pokračovat praktickým uplatňováním nabytých znalostí v existujícím grantovém systému v oblasti kultury v ČR.
  2. Posluchač získá formou samostatné práce a řešení konkrétního projektu, který si na začátku semestru vybere pod vedením pedagoga sám, jistotu v oblasti financování projektů se zaměřením na grantový systém ČR.
  3. Dalším cílem tohoto předmětu je získání objektivního pohledu z pozice hodnotitele na jednotlivé žádosti o grant, které budou podávat jednotliví studenti a získání tak zpětné vazby.

Forma studia

Semináře vedené formou dialogu, kde pedagog bude mít funkci komentátora. Na každém semináři bude posluchač hodnotit práci svých kolegů a postup prací na projektech.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9

BREALEY, R. A. - MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.Business books. Praxe manažera. ISBN 80-7226-189-4

DOSTÁL, P. - KISLINGEROVÁ, E. a kol. Ekonomika kultury : efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2

SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 268 s. Expert. ISBN 978-80-247-4004-1

Zákon o dani z příjmů

Zákon o DPH

Vyhlášení státních, městských, evropských a soukromých grantů včetně podmínek poskytnutí .

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu je nutné splnit následující:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů