Soukromé právo v praxi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SPRP zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Soukromé právo, občanské právo, právní osobnost, fyzické osoby, právnické osoby, zásady občanského práva,
 2. právní formy, spolek, nadace, nadační fond, ústav,
 3. spotřebitel, podnikatel, zastoupení, prokura, věci a jejich rozdělení, cenný papír,
 4. právní jednání, právní skutečnosti, výklad právních jednání, obsah a forma právního jednání, neplatnost,
 5. relativní majetková práva, všeobecná ustanovení o závazcích, uzavření smlouvy, obsah smlouvy, forma smlouvy, účinky smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí,
 6. koupě, darování, směna,
 7. výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, nájem,
 8. dílo, smlouva o dílo, aplikace v praxi,
 9. příkaz, zprostředkování, komise, innominátní smlouvy (divadelní zájezd, spolupořadatelství),
 10. pracovní právo, vymezení a zakotvení, zásady pracovního práva, znaky závislé práce, „švarcsystém“,
 11. pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpověď, okamžité zrušení prac. pom.,
 12. korporátní právo, vymezení a zakotvení, společnost, správa společnosti, členství, zánik členství a společnosti,
 13. druhy a přehled jednotlivých korporací s ohledem na možnost a vhodnost jejich využití jako právní formy divadla.

Výsledky učení

 1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
 2. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, důvodová zpráva, komentáře
 2. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, důvodová zpráva, komentáře
 3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, důvodová zpráva, komentáře
 4. Srstka, J., Chloupek,V., Košut,V.: Smlouvy v divadelní praxi, AMU 2013
 5. konkrétní právní předpisy v oblasti veřejného práva (dle osnovy druhého semestru)
 6. Hurdík J. a kol.: Občanské právo hmotné, obecná část, Čeněk 2013
 7. Dvořák T.: Obecně prospěšná společnost, Kluwer 2010
 8. Bělohlávek A. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Čeněk 2013
 9. Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Klemm 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů