Divadelní kritika jako součást společenských procesů 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DJS1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má být schopen pohotově publicisticky reagovat na současné dění v oboru všemi způsoby - rozhovorem, glosou, analýzou, komentářem. Musí znát současnou divadelní (a mediální v dramatických oborech) tvorbu, cílové publikum. Musí umět napsat esej či analytický text na dobré stylistické a jazykové úrovni, znát přesnou terminologii, mít cit pro srozumitelnost a přehlednost textu.

Forma studia

Seminář, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní zájem o současné umělecké dění - včetně výstav, filmu, literatury, divadlo je samozřejmostí. Příspěvky do kritických a diskusních periodik - alespoň internetových. Účast na životě umělecké obce a její reflexe.

Obsah kurzu

Multioborový seminář, zaměřený nejen na divadlo, ale i na další druhy umění i veřejného projevu, při nichž si student všímá prvků divadelnosti a dramatičnosti. Pozornost zaměřuje i na výkony sdělovacích prostředků, nejen na divadelní kritiku, ale také na dramatickou tvorbu v rozhlase a televizi a její reflexi. Úvahy o publiku, o kategoriích jako je „vkus“ či „zábava“. V závěru studia se v semináři vracíme k jazykovým a stylistickým prostředkům prostřednictvím literatury a literárních rozborů teoretických a kritických esejů. Uvažování o divadle probíhá neoddělitelně od reflexe společenské a mediální reality a jejích rozporů a proměn.

Doporučená nebo povinná literatura

Václav Havel: O divadle

Jaroslav Vostrý: Scénování v době všeobecné scénovanosti

Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti

Pavel Drábek: České pokusy o Shakespeara

Svět a divadlo, Divadelní revue - průběžně eseje

Hodnoticí metody a kritéria

Esej na jakékoli téma z oboru umění a jednu divadelní kritiku. Podmínkou hodnocení je aktivní účast v diskusích během výuky, vnášení témat a vlastních podnětů.

Poznámka

Pokud se do předmětu zapíší méně než 3 studenti, může být zrušen.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů