Estetika pro uměnovědy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207EPU1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíle předmětu:

Záměrem kurzu je studentovi představit základní pojmy obecné estetiky, tak jak se vyvíjela především ve dvacátém století a ukázat, jak jsou tyto pojmy využitelné pro porozumění specifikům dramatického umění. Důraz bude kladen především na problematiku estetického postoje, obecného vymezení umění a tematizování estetického objektu jako vlastního předmětu umělecké kritiky. Semináře budou probíhat formou „pečlivého čtení“ vybraných klíčových textů estetiky dvacátého století. Výklad se pak bude na základě této četby rozvětvovat k analýze konkrétních historicky etablovaných konceptů jako jsou mimetická povaha umění, pojetí umění jako sebe-exprese autora, či nezainteresovanost estetického vnímání.

Tematické okruhy:

 1. Psychická distance jako verze nezainteresovanosti – Edward Bullough.
 2. Umění jako mimésis a umění jako sebe-exprese autora z hlediska psychické distance – Edward Bullough.
 3. Problematika distancování dramatického umění – Edward Bullough.
 4. Distancování jako klíč k porozumění modernímu umění – Ortega y Gasset.
 5. Dramatické umění jako metafora – Ortega y Gasset.
 6. Reálné vs. fiktivní v umění – Roman Ingarden.
 7. Umělecké dílo jako intencionální objekt – Roman Ingarden.
 8. Estetický objekt jako předmět umělecké kritiky – Roman Ingarden.
 9. Typologie funkcí v lidském životě – Jan Mukařovský.
 10. Estetická funkce a hranice estetična – Jan Mukařovský.
 11. Umělecké dílo jako znak – Jan Mukařovský.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 70% docházka.

Zápočet je získán na základě vypracování písemné práce o rozsahu 3–5 normostran, ve které jsou pro analýzu jednoho z vybraných aspektů dramatického umění použity probírané estetické pojmy. Písemná práce je v závěru semináře konzultována s pedagogem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů