Estetika pro uměnovědy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207EPU2 ZK 3 2ST česky letní

Garant předmětu

Martin KAPLICKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin KAPLICKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Estetika pro uměnovědy 1

Obsah kurzu

Cíle předmětu:

Kurz navazuje na předmět „Estetika pro uměnovědy 1“, který je věnován základním estetickým pojmům a tématům.

Na tomto základě zde budou představeny dva filosoficko-estetické systémy, které klíčovým způsobem přispěly (či mohou přispět) k porozumění dramatického umění. Prvním je estetika pražské strukturalistické školy, která zásadním způsobem přispěla k porozumění struktury dramatického díla a vztahu mezi dialogem a monologem. Tím umožňuje i netriviální porozumění tezi, že dramatické umění je umění dialogické. Právě dialogičnost podle pražských strukturalistů otevírá dramatické dílo jako situaci, která divákovi umožňuje vstoupit „dovnitř“ události díla. Pojem událost je klíčový pro druhý filosoficko-estetický systém – procesuální filosofii. Zde bude věnována pozornost samotnému pojmu událost, jejímu symbolickému vyjádření (expresi) a problematice tzv. nediskurzivního symbolu jako podstaty umění, především dramatického. Kurz bude probíhat na základě četby a analýzy vybraných textů či pasáží z klíčových děl obou myšlenkových systémů.

V tématech expresivity a nediskurzivního symbolu se bude kurz doplňovat s kurzem Filozofie a performing arts 1, 2.

Tematické okruhy:

 1. Pojem dynamické struktury (Jan Mukařovský).
 2. Struktura dramatického díla (Jan Mukařovský).
 3. Dialog a monolog jako mezní polarity jakékoliv řeči (Jan Mukařovský, Jiří Veltruský).
 4. Dialog a monolog na divadle (Jan Mukařovský, Jiří Veltruský).
 5. Role scénických poznámek (Otakar Hostinský, Otakar Zich, Jan Mukařovský, Jiří Veltruský).
 6. Dialogičnost jako cesta k otevření dramatické situace (Jiří Veltruský).
 7. Událost a situace jako základní filosofický pojem (Alfred North Whitehead, John Dewey, Susanne Langerová).
 8. Estetický rozměr události (John Dewey, Alfred North Whitehead).
 9. Nediskurzivní symbol jako princip umění (Susanne Langerová).
 10. Specifika tance jako nediskurzivního symbolu (Susanne Langerová).
 11. Specifika dramatu jako nediskurzivního symbolu (Susanne Langerová).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kurz je zakončen ústní zkouškou, v rámci které je ověřováno porozumění probíraným textům a tématům.

Předpokladem pro absolvování zkoušky je pravidelná aktivní účast na hodinách kurzu (70 %).

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů