Estetika pro uměnovědy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207EPU2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle předmětu:

Kurz navazuje na předmět „Estetika pro uměnovědy 1“, který je věnován základním estetickým pojmům a tématům.

Na tomto základě zde budou představeny dva filosoficko-estetické systémy, které klíčovým způsobem přispěly (či mohou přispět) k porozumění dramatického umění. Prvním je estetika pražské strukturalistické školy, která zásadním způsobem přispěla k porozumění struktury dramatického díla a vztahu mezi dialogem a monologem. Tím umožňuje i netriviální porozumění tezi, že dramatické umění je umění dialogické. Právě dialogičnost podle pražských strukturalistů otevírá dramatické dílo jako situaci, která divákovi umožňuje vstoupit „dovnitř“ události díla. Pojem událost je klíčový pro druhý filosoficko-estetický systém – procesuální filosofii. Zde bude věnována pozornost samotnému pojmu událost, jejímu symbolickému vyjádření (expresi) a problematice tzv. nediskurzivního symbolu jako podstaty umění, především dramatického. Kurz bude probíhat na základě četby a analýzy vybraných textů či pasáží z klíčových děl obou myšlenkových systémů.

V tématech expresivity a nediskurzivního symbolu se bude kurz doplňovat s kurzem Filozofie a performing arts 1, 2.

Tematické okruhy:

 1. Pojem dynamické struktury (Jan Mukařovský).
 2. Struktura dramatického díla (Jan Mukařovský).
 3. Dialog a monolog jako mezní polarity jakékoliv řeči (Jan Mukařovský, Jiří Veltruský).
 4. Dialog a monolog na divadle (Jan Mukařovský, Jiří Veltruský).
 5. Role scénických poznámek (Otakar Hostinský, Otakar Zich, Jan Mukařovský, Jiří Veltruský).
 6. Dialogičnost jako cesta k otevření dramatické situace (Jiří Veltruský).
 7. Událost a situace jako základní filosofický pojem (Alfred North Whitehead, John Dewey, Susanne Langerová).
 8. Estetický rozměr události (John Dewey, Alfred North Whitehead).
 9. Nediskurzivní symbol jako princip umění (Susanne Langerová).
 10. Specifika tance jako nediskurzivního symbolu (Susanne Langerová).
 11. Specifika dramatu jako nediskurzivního symbolu (Susanne Langerová).

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Estetika pro uměnovědy 1

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kurz je zakončen ústní zkouškou, v rámci které je ověřováno porozumění probíraným textům a tématům.

Předpokladem pro absolvování zkoušky je pravidelná aktivní účast na hodinách kurzu (70 %).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů