Kulturní politika a veřejný prostor

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KPP0 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventi DAMU jsou jako experti často zváni do různých poradních sborů a komisí, sestavovaných státní správou a samosprávou k posuzování a rozhodování, které se týká veřejného zájmu a investic veřejných prostředků do formulování a uskutečňování cílů kulturních politik (státu, regionu, obce). Jako tvůrci či organizátoři kulturního života se současně ucházejí o zdroje veřejných prostředků nabízených různými nástroji uskutečňovaných kulturních politik. Jednosemestrální kurs umožní jeho absolventům hlubší orientaci a pochopení kontextů v problematice a zvýší jejich kompetence jako uživatelů, uskutečňovatelů, spolutvůrců a kritiků kulturních politik a veřejnoprávních institucí v proměňující se české společnosti.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Obsah kursu

Doporučená nebo povinná literatura

SCHILLER, Friedrich: Divadlo jakožto mravní instituce, ŠEDIVÝ, Prokop: Krátké pojednání o užitku, kterýžto ustavičně stojící a dobře spořádané divadlo způsobiti může – in O mravním poslání divadla. Praha, ÚLD 1955

LESSING, Gotthold Ephraim: Hamburská dramaturgie. Praha, Odeon, 1980

SCHILLER, Friedrich: O mravním poslání divadla, Praha: Čes. divad. a liter. jednatelství, [1955], s.7-22

ČERNÝ, Jindřich. SCHILLER, Friedrich: Osudy českého divadla po druhé světové válce: divadlo a společnost 1945–1955. Praha, Academia, 2007

NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. Praha, Divadelní ústav, 2007.

GIDDENS, Anthony. Unikající svět: jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.

BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha, Sociologické nakladatelství, 2004.

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Čas pléthokracie. Praha, Nakladatelství 65. pole, 2021.

ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max. Dialektika osvícenství. Praha, Oikoymenh, 2009

VEDRAL, Jan. DramaTURG. Brno, Větrné mlýny a Praha, AMU, 2018

Hodnoticí metody a kritéria

Během kursu se student aktivně zúčastňuje diskuse, vypracovává pro semináře zadané úkoly (referát o odborné literatuře), závěrečná zkouška ve formě kolokvia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů