Kritický seminář 5 - Tanec a pohybové divadlo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS5 ZK 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOHUTÍNSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kritický seminář 1-4.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přípravné jednosemestrální kurzy Divadelní vnímání a Analýza inscenace; zároveň je třetím ze čtyř semestrálních kurzů (Kritický seminář 3 – 6), které se specificky zaměřují na reflexi jednoho divadelního druhu. Je zaměřen na analýzu tanečně-performativního představení jak z hlediska významového, tak především kompozičně-formálního. V úvodních setkáních je důraz kladen na stěžejní vývojové dispozitivy tanečního a pohybového umění ve 20. a počátku 21. století, které zásadním způsobem modifikovaly zažité stereotypy chápání tance a choreografizovaného lidského těla a pohybu. Kontextualizace jednotlivých vývojových fází tance, a tím také dílčí setkávání, vycházejí ze zhlédnutí záznamů vybraných tanečních představení daného údobí/vývojového dispozitivu a jejich následné kriticko-analytické reflexe. Druhá část semináře je pak založena na vlastní divácké zkušenosti a percepci tanečního představení jednak aktuálního tanečně-performativního repertoáru českých souborů a umělců, jednak návštěvou relevantních mezinárodních festivalů, následné diskuzi a vypracování samostatné písemné práce o vybraném představení (formou recenze, eseje, kratší analyticko-teoretické studie atp.).

Tematické okruhy:

I. Úvod do studia tance:

II. Historická paradigmata vývoje tance a teoretického myšlení o něm I:

III. Historická paradigmata vývoje tance a teoretického myšlení o něm II:

IV. Tanztheater a jeho varianty (Kurt Jooss, Pina Bausch a další).

V. Principy negace a absence v tanci:

VI. Contemporary dance, fyzické divadlo, pohybová performance:

VII. Konceptuální obrat v tanci a performanci:

VIII. Nejaktuálnější žánry a formy současného tance a performance:

IX. Moderní a současný tanec u nás.

X. Současné mezinárodní festivaly a platformy současného tance, pohybové performance a fyzického divadla.

Studenti se detailněji seznámí s žánrem taneční kritiky tištěné (Taneční zóna) i internetové verze (Taneční zóna, Taneční aktuality) a s požadavky, jež jsou na ni kladené, a v neposlední řadě s provozem a proměnami této odborné praxe. Výuka probíhá převážně formou řízené diskuse o inscenacích, dále pak individuálních prezentací, případně polemik, nedílnou součástí je společná diskuse nad studentskými texty zohledňující principy standardní redakční práce. Zadání může doplňovat i specifická tematická rešerše ke konkrétní inscenaci, rekonstrukce inscenace, případně realizace rozhovoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRANDSTETTER, Gabriele et al. Tanec, prostor a světlo: antologie současné německojazyčné taneční vědy. Překlad Petr Pytlík a Markéta Polochová. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. ISBN 978-80-7460-125-5.

BREMSER, Martha. Fifty Contemporary Choreographers. London: Routledge, Taylor & Francis, 2011. ISBN 978-11- 3682-832-4.

HOLEŇOVÁ, Jana et al. Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima. Praha: Divadelní ústav, 2001. ISBN 80-7008- 112-0.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-106-3.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a VANGELI, Nina. Čítanka světové choreografie 20. století: studijní texty Konzervatoře Duncan Centre. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás: historické poznatky a estetické soudy. Praha: Václav Petr, 1937.

VANGELI, Nina. Taneční inscenace: přístupové cesty k jejich analýze. Divadelní revue 28, 2017, č. 2, s. 63–80. ISSN 0862-5409.

Další odborná studijní literatura je zadávána v souladu s výběrem konkrétních analyzovaných inscenací na začátku každého semestru; její součástí jsou veškeré publikované či jinak zveřejněné kritické recenze a odborné analýzy těchto inscenací v deníkovém i odborném tisku (Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo, Taneční zóna, Theatralia atd.).

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Součástí kritického semináře je samostatná práce na projektu Inscenace v čase, který spočívá v pravidelných návštěvách představení jedné inscenace a reflexi jejího vývoje ve všech jejích složkách; inscenaci student vybírá během prvního ročníku studia; shrnující diskuse o tomto projektu proběhne v rámci státní závěrečné zkoušky z předmětu Současná divadelní praxe a její reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.10.2022 10:00–13:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13.10.2022 09:00–12:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10.11.2022 09:00–12:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
15.11.2022 10:00–13:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
24.11.2022 09:00–12:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
06.12.2022 10:00–13:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Z 27.10. se výuka posouvá na 6.12.2022 paralelka 1
08.12.2022 09:00–12:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13.12.2022 10:00–13:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
22.12.2022 09:00–12:00 Jana BOHUTÍNSKÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů