Kritický seminář 5 - Tanec a pohybové divadlo

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS5 ZK 3 3ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír MIKULKA, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kritický seminář 1-4.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přípravné jednosemestrální kurzy Divadelní vnímání a Analýza inscenace; zároveň je třetím ze čtyř semestrálních kurzů (Kritický seminář 3 – 6), které se specificky zaměřují na reflexi jednoho divadelního druhu. Je zaměřen na analýzu tanečně-performativního představení jak z hlediska významového, tak především kompozičně-formálního. V úvodních setkáních je důraz kladen na stěžejní vývojové dispozitivy tanečního a pohybového umění ve 20. a počátku 21. století, které zásadním způsobem modifikovaly zažité stereotypy chápání tance a choreografizovaného lidského těla a pohybu. Kontextualizace jednotlivých vývojových fází tance, a tím také dílčí setkávání, vycházejí ze zhlédnutí záznamů vybraných tanečních představení daného údobí/vývojového dispozitivu a jejich následné kriticko-analytické reflexe. Druhá část semináře je pak založena na vlastní divácké zkušenosti a percepci tanečního představení jednak aktuálního tanečně-performativního repertoáru českých souborů a umělců, jednak návštěvou relevantních mezinárodních festivalů, následné diskuzi a vypracování samostatné písemné práce o vybraném představení (formou recenze, eseje, kratší analyticko-teoretické studie atp.).

Tematické okruhy:

I. Úvod do studia tance:

II. Historická paradigmata vývoje tance a teoretického myšlení o něm I:

III. Historická paradigmata vývoje tance a teoretického myšlení o něm II:

IV. Tanztheater a jeho varianty (Kurt Jooss, Pina Bausch a další).

V. Principy negace a absence v tanci:

VI. Contemporary dance, fyzické divadlo, pohybová performance:

VII. Konceptuální obrat v tanci a performanci:

VIII. Nejaktuálnější žánry a formy současného tance a performance:

IX. Moderní a současný tanec u nás.

X. Současné mezinárodní festivaly a platformy současného tance, pohybové performance a fyzického divadla.

Studenti se detailněji seznámí s žánrem taneční kritiky tištěné (Taneční zóna) i internetové verze (Taneční zóna, Taneční aktuality) a s požadavky, jež jsou na ni kladené, a v neposlední řadě s provozem a proměnami této odborné praxe. Výuka probíhá převážně formou řízené diskuse o inscenacích, dále pak individuálních prezentací, případně polemik, nedílnou součástí je společná diskuse nad studentskými texty zohledňující principy standardní redakční práce. Zadání může doplňovat i specifická tematická rešerše ke konkrétní inscenaci, rekonstrukce inscenace, případně realizace rozhovoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRANDSTETTER, Gabriele et al. Tanec, prostor a světlo: antologie současné německojazyčné taneční vědy. Překlad Petr Pytlík a Markéta Polochová. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. ISBN 978-80-7460-125-5.

BREMSER, Martha. Fifty Contemporary Choreographers. London: Routledge, Taylor & Francis, 2011. ISBN 978-11- 3682-832-4.

HOLEŇOVÁ, Jana et al. Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima. Praha: Divadelní ústav, 2001. ISBN 80-7008- 112-0.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-106-3.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a VANGELI, Nina. Čítanka světové choreografie 20. století: studijní texty Konzervatoře Duncan Centre. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás: historické poznatky a estetické soudy. Praha: Václav Petr, 1937.

VANGELI, Nina. Taneční inscenace: přístupové cesty k jejich analýze. Divadelní revue 28, 2017, č. 2, s. 63–80. ISSN 0862-5409.

Další odborná studijní literatura je zadávána v souladu s výběrem konkrétních analyzovaných inscenací na začátku každého semestru; její součástí jsou veškeré publikované či jinak zveřejněné kritické recenze a odborné analýzy těchto inscenací v deníkovém i odborném tisku (Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo, Taneční zóna, Theatralia atd.).

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Součástí kritického semináře je samostatná práce na projektu Inscenace v čase, který spočívá v pravidelných návštěvách představení jedné inscenace a reflexi jejího vývoje ve všech jejích složkách; inscenaci student vybírá během prvního ročníku studia; shrnující diskuse o tomto projektu proběhne v rámci státní závěrečné zkoušky z předmětu Současná divadelní praxe a její reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)

09:00–12:00
(paralelka 1)
Termíny výuky a individuálních konzultacích: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 23. 11., 30.11., 14.12., 4.1., 18.1.
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–12:00 Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Termíny výuky a individuálních konzultacích: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 23. 11., 30.11., 14.12., 4.1., 18.1. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů