Kritický seminář 6 - Podoby alternativního divadla

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS6 ZK 3 3ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír MIKULKA, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kritický seminář 1-5.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přípravné jednosemestrální kurzy Divadelní vnímání a Analýza inscenace; zároveň je posledním ze čtyř semestrálních kurzů (Kritický seminář 3–6), které se specificky věnují reflexi jednoho divadelního druhu. Kritický seminář 6 je zaměřen na reflexi inscenací, které bude možné v daném semestru vidět v Praze i na festivalech, s důrazem na ty, které přesahují hranice tradičního interpretačního činoherního divadla. Cílem společné práce nemá být pouze kritická reflexe jednotlivých titulů, ale také snaha nalézat a pojmenovávat v nepřehledném terénu „alternativního“ divadla (relativně) pevné body.

Rámcové problémové okruhy:

  1. Různé chápání pojmu „alternativní divadlo“.
  2. Možnosti konkrétních podob „alternativního divadla“.
  3. Proměny vztahu a hierarchie složek divadelního díla v „alternativním divadle“.
  4. Přesahy „alternativního divadla“ k jiným uměleckým druhům.
  5. Kritéria hodnocení a posuzování.
  6. Proměny autorství.
  7. Proměny diváctví.

Součástí semináře by měla být kromě diskusí a polemik nad konkrétními inscenacemi také část metakritická, věnovaná úvahám nad tím, čeho studenti chtějí svým kritickým psaním dosáhnout, kdo je jejich čtenářem a jaká kritéria by měla kritika hodná toho jména naplňovat, a dále úvahám nad postavením kritiků v divadelním světě a jejich odpovědností vůči čtenářům, tvůrcům, médiu, ve kterém publikují, a koneckonců i vůči sobě samým. Jednou z metod výuky bude společná kritická diskuse nad texty, které v rámci semináře vzniknou.

Doporučená nebo povinná literatura

Předpokládá se znalost následujících titulů:

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Další odborná studijní literatura je zadávána v souladu s výběrem konkrétních analyzovaných inscenací na začátku každého semestru; její součástí jsou veškeré publikované či jinak zveřejněné kritické recenze a odborné analýzy těchto inscenací v deníkovém i odborném tisku (Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo atd.).

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Součástí kritického semináře je samostatná práce na projektu Inscenace v čase, který spočívá v pravidelných návštěvách představení jedné inscenace a reflexi jejího vývoje ve všech jejích složkách; inscenaci student vybírá během prvního ročníku studia; shrnující diskuse o tomto projektu proběhne v rámci státní závěrečné zkoušky z předmětu Současná divadelní praxe a její reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů