Odborná praxe

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ODP0 Z 2 česky zimní i letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výstupy z učení odpovídají charakteru dané praxe; jde však zejména o kultivaci obecných způsobilostí, tedy o to, aby student byl schopen v kontextu konkrétní instituce:

Forma studia

Seminář, praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Odborná praxe má zajistit odbornou zkušenost studenta, realizovanou mimo katedru, a to již v bakalářském studiu. Student sám osloví relevantní instituci se zaměřením, kterému odpovídá deklarovaný profil absolventa, a realizuje v ní praxi odpovídající týdenní pracovní době. Praxe odpovídající cca 40 hodinám práce může být rovněž realizována v průběhu delšího období, např. během přípravy jednoho čísla periodika (předpokládá se zapojení formou účasti na redakčních radách a plněním dílčích zadání).

Odbornou stáž student realizuje zpravidla v institucích, s nimiž má katedra rámcovou dohodu, resp. příslib spolupráce: Institut umění – Divadelní ústav, Národní muzeum, divadelní periodika (SAD, Loutkář, Divadelní noviny), kulturní rubriky novin (Právo), Český rozhlas, Česká televize, literární a divadelní agentury DILIA a Aurapont, případně festivaly, divadla; v divadlech však již nejde o pozorovací stáž, nýbrž o praktickou činnost v oblasti dramaturgie, produkce, lektorství apod.

Mezi uznané činnosti patří: recenze/studie pro standardní periodikum, rešeršní či jiná práce pro konkrétního zadavatele, vytvoření překladu (např. pro divadlo, agenturu atd.), redakční/redaktorská činnost pro festivalový zpravodaj, účast v porotě festivalu; za odbornou praxi lze případně uznat i publikaci pro časopis Hybris, případně jinou odbornou činnost vykonanou pro školu nad rámec studijních povinností (např. účast na hodnocení klauzurního festivalu PROCES, reflexe festivalu NABLÍZKO, stáž v redakci časopisu ArteActa, stáž v Nakladatelství AMU, stáž v Galerii AMU atd.).

Odbornou praxi domlouvá student v dostatečném předstihu s vedoucím katedry, resp. garantem programu; vždy sdělí jméno kontaktní osoby v dané instituci, která jeho působení na závěr formou potvrzení o stáži zhodnotí.

Odbornou praxi je možné realizovat v jakémkoliv semestru studia; absolvovat ji lze maximálně dvakrát (celkově tedy za ni lze získat 4 ECTS, jednou v rámci povinných předmětů a jednou v rámci volitelných předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

----

Hodnoticí metody a kritéria

Předložení výstupu stáže, potvrzení instituce o jejím absolvování, ústní reflexe získané zkušenosti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů