Proseminář čtení textů o divadle 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PCO2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu bude student schopen samostatně kriticky analyzovat probírané texty, případně další studie, tj. pojmenovat klíčové pasáže, formulovat abstrakt a teze, interpretovat jednotlivé termíny ap., a zařadit je do kontextu české teorie divadla.

Forma studia

Seminář, řízená diskuse, „close-reading“.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování kurzu v zimním semestru akademického roku.

Obsah kurzu

Pokračování a prohlubování problematiky.

Kurz se věnuje analýze stěžejních textů především české pozichovské strukturálně-sémiotické školy. Zároveň však nabídne i jejich zařazení do kontextu zahraniční teorie divadla. Závěry by měly studentům sloužit k hlubšímu porozumění termínům české teorie divadla (herecká postava a dramatická osoba, významová představa obrazová a technická, jevištní postava, záměrnost a nezáměrnost, intepretace, komponenty divadelní tvorby, režie a dramaturgie, artefakt a estetický objekt a dílo, autorství, mediální struktura divadelního aktu, zakoušení, ad.). Stejně tak by měl seminář studentům na základě rozebíraných textů ozřejmit specifika českého myšlení o divadle.

Doporučená nebo povinná literatura

Texty k analýze budou vybírány z následujícího seznamu literatury:

CÍSAŘ, Jan. Hmota v pohybu a prostoru. In Disk, č. 10. Praha: AMU, 2004, s. 30-44.

CÍSAŘ, Jan. Proměna Herectví. In České divadlo 4: Nad současným českým herectvím. Praha: DÚ, 1981, s. 7-19.

ETLÍK, Jaroslav. Činohra. In Divadelní revue, 2001, č. 1, s. 61-62.

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění. In. Divadelní revue 10, 1999, č. 1, s. 3-30.

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In KLÍMA, Miloslav a kol. Divadlo a interakce. Praha: Pražská scéna, 2006, s. 13-26.

FISCHER-LICHTE, Erika. Čím je představení v kultuře performancí? Pokus o definici. In Divadelní revue, 2009, č. 3, s. 13-21.

HOSTINSKÝ, Otakar. O klasifikaci uměn. In. O umění. praha: Československý spisovatel, 1956, s.

PAVLOVSKÝ, Petr. Člověk a předmět na jevišti. In Divadelní revue, č. 3. Praha: DÚ, 1995, s. 73-75.

PŠENIČKA, Martin. Nejen k postdramatickému konceptu Hans - Thiese Lehmanna. In. Divadelní revue, 2010, č. 1, s. 29-49.

VEDRAL, Jan. Horizint události: Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu. Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení Bratislava. Vyd. 2009. 232 s. Vedoucí disertační práce Miloš Mistrík.

CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: SPN, 1985. 114 s.

CÍSAŘ, Jan. Proměny divadelního jazyka. Praha: Melantrich, 1986. 195 s. (vybrané kapitoly)

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Praha: NA KONÁRI, 2011, 336 s. (vybrané kapitoly)

HONZL, JINDŘICH. Roztočené jeviště: Úvahy o novém divadle. Praha: Odeon, 1925. 182 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo jako hra. Brno: Blok, 1970. 152 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná aktivní účast na seminářích (maximálně 20% absence), písemná práce. Hodnocení studentů bude vycházet jednak z aktivity na seminářích, jednak ze závěrečné zkoušky, která prověří schopnost porozumět probírané látce a formulovat zobecňující závěry.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů