Scénologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SCO2 ZK 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači by po absolvování semestrálního kursu měli být schopni samostatně analyzovat scénické parametry a potenciál nejen v oblasti specifické scénologie (scénická umění), ale zvláště v oblasti scénologie nespecifické (výtvarné umění, architektura, urbanismus, veřejný prostor) a naučit se s nimi vědomě pracovat.

Forma studia

Přednášky, ale zejména společné semináře nad konkrétními výtvarnými díly s aktivní účastí studentů. Plenérové exkurze do veřejného prostoru Prahy. Návštěva několika vybraných výstav.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Studium základů scénologie ve vazbě na zvolený umělecký obor s důrazem na nespecifické scénické projevy v každodenní realitě.

  1. Scéničnost a scénovanost v kontextu rozvoje techniky a médií.
  2. Scénické a vizuální: scéna a obraz; vývoj výtvarného umění od nástěnného obrazu k instalaci a performanci v kontextu rozvoje fotografie.
  3. Obraz jako vizuální objekt a obraz jako prožitek z hlediska jeho možných zdrojů; objekt a subjekt a vztah vědomých a nevědomých elementů při utváření obrazu-prožitku v umění i v životě.
  4. Scénování, chování a jednání; scéna a obřad, ritualizace a stylizace; (individuálně) autentické resp. spontánní a konvenční.
  5. Scénování a mimeze při vytváření obrazu-objektu i obrazu-prožitku v umění, v životě a v médiích a jejich vzájemné vztahy.
  6. Scénická umění a jejich proměny v kontextu scénických projevů v životě mediální společnosti; scénologie a scénografie.
  7. Scéna a situace, scéničnost a dramatičnost.
  8. Místo divadla v potenciálním rejstříku scénických umění: divadlo a film; scéničnost a divadelnost, inscenace a instalace, herectví a performance.
  9. Scéna a stavba. Architektura jako dramatická postava.
  10. Scénologie a urbanismus. Město jako scéna sui generis.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti v seminářích (povinná je 80% docházka) a odevzdaných písemných studií na zadaná témata.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů