Teorie a analýza dramatu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TAR1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit posluchače se soudobou teorií dramatu a jejím historickým i moderním vývojem v souvislosti s proměnami podoby dramatických textů.
 2. Stručným historickým exkurzem seznámit posluchače s Aristotelovou Poetikou a jejím vlivem na teorii dramatu v období osvícenství, na měšťanské drama a klasickou teorii i praxi (Lessing, Goethe, Schiller).
 3. Seznámit posluchače podrobně s teorií a praktickou analýzou jednotlivých kategorií a složek dramatické formy (dle teorie G. Freytaga, M. Pfistera, M. Lukeše, E. Fischer-Lichte, F. Schössler) jako hlavní a vedlejší text, dramatická postava, jednání a děj, dramatická řeč, čas a prostor.
 4. Seznámit posluchače s teorií a analýzou uzavřené a otevřené formy dramatu.
 5. Seznámit posluchače s proměnami a krizí dramatické formy na přelomu 19. a 20. století (viz P. Szondi), s průnikem lyrických a epických tendencí, subjektivizace či zcizení do moderního dramatu: analýza konkrétních příkladů od statického, symbolistického, přes psychoanalytické, expresionistické, pirandellovské metadrama, po epické drama.
 6. Seznámit posluchače s postdramatickou teorií (H.-T. Lehmann, G. Poschmann) a s analýzou různých podob postdramatických textů pro divadlo (E. Jelinek, P. Handke, H. Müller).

Forma studia

Čtení teoretických a dramatických textů, řízená diskuse o nich, kratší písemné analýzy ukázek dramatických textů se zaměřením na různé formální kategorie dramatu, dialog nad studentskými texty a interaktivní prohlubování analýzy textů při semináři.

Předpoklady a další požadavky

 1. Základní znalost české a světové dramatické literatury.
 2. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Jednosemestrální kurz teorie a analýzy dramatu:

Teorie dramatu mapující historické, moderní i postdramatické proměny teoretické poetiky dramatu i dramatické formy samotné.

Teoretická část přinese definici a charakteristiku jednotlivých kategorií a atributů dramatické formy v její uzavřené i otevřené podobě (hlavní a vedlejší text, dramatická postava, jednání a děj, dramatická řeč, čas a prostor), v praktické části kurzu se budou studenti učit aplikovat analýzu dramatických kategorií při rozboru konkrétních dramatických textů různých období a žánrů.

Kurz přiblíží také krizi dramatické formy na přelomu 19. a 20. a ve 20. století a její teoretickou reflexi a V praktické části budou studenti procvičovat analýzu konkrétních textů z přelomu 19. a 20., první a druhé poloviny 20. století. Studenti se seznámí také s postdramatickou teorií a s konkrétními případy postdramatických textů pro divadlo.

 1. Stručný historický exkurz: Aristotelova Poetika a její vliv na měšťanské drama (Lessing, Schiller), na poetiku dramatu Sturm und Drang (Goethe, Schiller, Lenz), teorii a praxi Goethova klasicismu. Analýza ukázek měšťanského (Lessing, Schiller, Lenz) a klasického dramatu (Goethe).
 2. Teorie a praktická analýza jednotlivých kategorií a složek dramatické formy podle M. Pfistera, M. Lukeše, G. Freytaga, E. Fischer-Lichte, F. Schössler, Z. Hořínka.
 3. Uzavřená a otevřená forma dramatu.
 4. Krize dramatické formy na přelomu 19. a 20. století (viz P. Szondi, Z. Hořínek), průnik lyrických a epických tendencí do dramatické formy, subjektivizace, zcizení, metadrama (Maeterlinck, Ibsen, Strindberg, Čechov, Pirandello, Brecht).
 5. Postdramatická teorie (H.-T. Lehmann, G. Poschmann, M. Meister) spojená s analýzou ukázek postdramatických textů pro divadlo odlišné poetiky, tematiky i kritického zaměření (E. Jelinek, P. Handke, H. Müller, W. Schwab).

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Vybrané hry od:

Nepovinná literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba teoretické i dramatické literatury a aktivní účast při diskusích na seminářích a alespoň osmdesátiprocentní prezence na seminářích.

Hodnocení - na základě písemné a ústní aktivity v průběhu semestru. Celkové hodnocení se skládá ze 40 % z hodnocení aktivity na seminářích, 35 % z hodnocení písemných prací a 25 % z jejich ústní prezentace a diskuse nad nimi.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace písemných analýz.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů