Teorie divadla III. 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TID6 ZK 3 2ST česky letní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA, Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● student je schopný zacházet se slovem divák jakožto s termínem a odlišovat jeho různé významy vzhledem k použitému kontextu a teoretickým východiskům

● student má povědomí o šíři možných způsobů práce s divákem v odlišných typech divadelních a performativních projektů

● student lépe chápe okolnosti a praktické dopady obratu k participativnosti a sdíleného autorství v současné umělecké tvorbě

● student rozumí základním východiskům a klíčovým konceptům kognitivní teatrologie

● student dokáže aplikovat jednotlivé teoretické nástroje při analýze představení, uvědomuje si jejich silné a slabé stránky

● student se lépe orientuje v anglo-americkém divadelně teoretickém diskurzu a snadněji čte anglickojazyčné odborné texty

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Teorie divadla I. 1 a 2, Teorie divadla II. 1 a 2, Teorie divadla III. 1

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Kurz Teorie divadla III rozšiřuje povědomí o teoretických konceptech divadla a šířeji performance především z angloamerické oblasti.

Druhý semestr se zaměřuje na problematiku diváka a diváctví z odlišných perspektiv. V první části nabídne hlubší náhled do vybraných teoretických přístupů (recepční teorie, ontologická sociologie, vztahová estetika) i současných podob diváctví ovlivněných digitální kulturou a v současnosti sílícím důrazem na participativnost a spoluautorství. Druhou část semestru tvoří exkurz do kognitivní teatrologie a klíčových pojmů s ní spojených. Recepce divadelního představení zde bude zkoumána skrze současné teorie myšlení a koncepty vtělené mysli, konceptuální integrace či obrazových schémat. Cílem kurzu tak je představit různorodé možnosti náhledu na diváka a jeho pozici v současné divadelní tvorbě, respektive skrze analýzu divácké recepce představit praktickou aplikaci vlivných teoretických přístupů.

Tématické okruhy:

  1. Divák jako funkce a divák jako koncept
  2. Divák, každodennost a rámování
  3. Divák, participace a spoluautorství
  4. Divák a jeho aktivizace a emancipace
  5. Divák a konceptuální integrace
  6. Divák jako vtělená mysl

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z:

AUSLANDER, Philip (ed.). Performance: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Volume 2. London a New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-25513-9.

BENNETT, Susan. Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception. London a New York: Routledge, 1997. ISBN 0-415-15723-4.

BISHOP, Claire (ed.). Participation. London: Whitechapel Gallery a Cambridge, MA: The MIT Press, 2006. ISBN 978-0- 85488-147-5 (Whitechapel Gallery) 978-0-262-52464-3 (The MIT Press).

MCCONACHIE, Bruce. Engaging Audiences. New York: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-11673-3.

ODDEY, Alison a WHITE, Christine (eds.). Modes of Spectating. Bristol a Chicago: Intellect Books, 2009. ISBN 978-1- 84150-239-7.

RANCIÈRE, Jacques. Emancipovaný divák. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 3, 2009, č. 6–7, s. 126–142. ISSN 1802-8918.

SOFIE, Gabriel, FALETTI, Clelia a JACONO, Victor (eds.). Theatre and Cognitive Neuroscience. London a New York: Bloomsbury Publishing, 2016. ISBN 978-1-47258-480-9.

Hodnoticí metody a kritéria

80% procentní účast v hodinách a aktivní zapojování se do diskuzí podmíněné čtením průběžně zadávaných textů (70% klasifikace)

průběžné písemné reflexe (cca 1–2 normostrany) probíraných textů (20% klasifikace)

příspěvek na závěrečném kolokviu, při kterém student formou ústní strukturované prezentace aplikuje jedno z probraných témat na analýzu konkrétní inscenace (10% klasifikace)

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů