Teorie a praxe scénické tvorby

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TPS0 zápočet 7 4 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 160 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 12 až 47 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Vít NEZNAL

Obsah

Cílem předmětu je uplatnit veškeré doposud získané teoretické poznatky i osvojené praktické dovednosti v praxi, nikoliv však přímou aktivní účastí vzniku scénického díla, ale reflexí konkrétního tvůrčího procesu. Student se účastní celého procesu vzniku divadelní inscenace, kterou si sám vybírá; povolení účastnit se tohoto procesu získává samostatně přímo od režiséra či tvůrčího týmu, přičemž věcně, objektivně a otevřeně vysvětlí, jakou roli tato zkušenost hraje v rámci jeho odborného rozvoje, jakož i fakt, že výstupem je písemná reflexe tohoto procesu, která však zůstává čistě interní záležitostí a má ukázat míru vnímavosti a porozumění pro daný proces tvorby.

Partnerskými divadly, která studenty přijímají na pozorovací stáž, jsou: Národní divadlo v Praze, Divadlo na Vinohradech, Divadlo v Dlouhé, Městská divadla pražská, Divadlo na zábradlí, Divadlo Letí; pro realizaci stáže je zapotřebí získat souhlas jak divadla, tak daného režiséra.

V průběhu zkoušení si student všímá interakce všech divadelních složek, specificky pak těch, které jsou v dané dramaturgicko-režijní koncepci určující. Zvláštní pozornost je vždy věnována komunikaci režiséra s hercem/herci (vedení herce), tato spolupráce může být dokumentována na postupném budování jedné konkrétní postavy, či na průběžné práci na jedné konkrétní situaci. Během zkoušení může student na základě domluvy s tvůrčím týmem plnit konkrétní tvůrčí úkoly (asistence režie, rešerše, vytváření textů do programu); dále se předpokládá vlastní rešerše týkající se např. dosavadního uvádění titulu, dosavadní činnosti režiséra, historie divadla či souboru; na základě okolností je možné realizovat rozhovor s některým z tvůrců.

V průběhu stáže proběhne několik setkání s pedagogy: úvodní setkání před zahájením stáže, průběžné setkání přibližně v polovině zkouškového procesu, a nakonec závěrečné společné kolokvium všech studentů ročníku: jeho cílem je shrnout a sdílet zkušenosti, případně rozvést či upřesnit některé aspekty písemné práce.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Literatura je zadávána s ohledem na zvolený inscenovaný titul.

Hodnoticí metody a kritéria

Parametry závěrečné práce: 15–20 stránková tematizovaná reflexe daného tvůrčího procesu, která nemá být hodnocením ani procesu, ani jeho výsledku, ale poučenou a empatickou reflexí procesu, přesně využívající dostupný pojmový aparát.

Poznámka

Upozornění:

Student se v souvislosti s nahlížením do tvůrčí práce řídí přísnými etickými zásadami, získané informace a zkušenosti používá citlivě pouze pro potřeby svého závěrečného výstupu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů