Vývoj a proměny divadelní kritiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VPD2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na vznik a vývoj evropské divadelní kritiky v souvislosti se vznikem profesionálního žurnalismu a s přihlédnutím k širšímu evropskému uměleckému a společenskému kontextu; důraz je kladen na jednotlivé typy divadelní kritiky - romantickou, impresionistickou, vědeckou, měšťanskou, akademickou atd. - a její klíčové představitele (W. Hazlitt, J. Janin, H. Taine, Sainte-Beuve, F. Sarcey, G.B. Shaw, W. Archer, K. Tynan, B. Dort, R. Brustein, E. Bentley atd.).

Výsledky učení

Seznámit studenty s hlavními etapami a tendencemi euroamerické divadelní kritiky v širším uměleckém i společenském kontextu, poukázat na konkrétní postupy, podmínky a okolnosti divadelně-kritické praxe v jednotlivých obdobích a zamýšlet se nad historickou i současnou úlohou umělecké kritiky a jejími proměnami.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro absolvování tohoto předmětu; vzhledem k tomu, že část povinné literatury není v češtině dostupná, je doporučená znalost angličtiny a pokud možno dalšího jazyka alespoň na úrovni A2.

Literatura

Základním studijním materiálem jsou texty dobových divadelních kritik významných evropských osobností (William Hazlitt, Francisque Sarcey, Emile Zola, G.B. Shaw a dalších), a dále pak „manifesty“ těchto kritiků zabývající se právy a povinnostmi divadelního kritika a v neposlední řadě cílem a posláním divadelní kritky jako takové. Konkrétní texty jsou zadávány s ohledem na jazykové vybavení studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání kreditů je nutná 80% účast na semináři (tolerovány jsou dvě absence), dále aktivní zapojení do diskuse a referát na zadané téma; dle potřeby může být zadána dílčí práce (rešerše, srovnávací analýza atd.).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů