Základy teatrologického výzkumu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZTK2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Rešerše, zpracovávání a analýza pramenného materiálu, diskuse nad průběhem a výsledky výzkumu, reflexe výzkumu a postupná tvorba odborné studie.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Předmět Základy teatrologického výzkumu 2 přímo navazuje na stejnojmenný předmět v předcházejícím semestru a vybavuje studenty dalšími nezbytnými odbornými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro jejich další teatrologickou práci jak v rámci vysokoškolského studia (vč. VŠKP), tak v následné praxi. Studenti pod průběžným vedením pedagoga samostatně realizují další kroky vlastního základního teatrologického výzkumu, který v druhé části semestru vrcholí zpracováním odborné studie delšího rozsahu (cca 15 stran), využívající předchozí rešerše, získané materiály, jejich analýzy, komentáře i další písemné výstupy. Při diskusích na hodinách jsou výsledky samostatné práce komentovány, studenti se učí své práce prezentovat, vzájemně kriticky hodnotit, oponovat a obhajovat.

Tematické okruhy:

  1. Charakterizace režie a jevištní interpretace.
  2. Popis hudby, choreografie a dalších prvků scénického díla.
  3. Divadelní inscenace v kontextu doby vzniku.
  4. Metody teatrologického výzkumu.
  5. Formulace hypotézy a její ověřování.
  6. Základní struktura odborné práce.
  7. Diskuse nad vybranými odbornými texty.
  8. Prezentace odborné práce.
  9. Oponentura a obhajoba odborné práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.

Kde končí umění a začíná věda, a naopak? Sborník prací z konference pořádané u příležitosti 60. výročí založení Akademie múzických umění v Praze, dne 23. října 2006 v Praze. Praha: Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Centrem základního výzkumu AMU & MU, 2007. ISBN 978-80-7331-084-4.

KOTTE, Andreas. Divadelní věda: úvod. Praha: KANT pro AMU v Praze, 2010. ISBN 978-80-7437-019-9.

MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1707-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Nezbytným předpokladem pro absolvování předmětu je minimálně 70% docházka.

Hodnocení studijních výsledků:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů