Základy teatrologického výzkumu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZTVZ2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Pavel BÁR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BÁR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Základy teatrologického výzkumu 1.

Obsah kurzu

Předmět Základy teatrologického výzkumu 2 přímo navazuje na stejnojmenný předmět v předcházejícím semestru a vybavuje studenty dalšími nezbytnými odbornými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro jejich další teatrologickou práci jak v rámci vysokoškolského studia (vč. VŠKP), tak v následné praxi. Studenti pod průběžným vedením pedagoga samostatně realizují další kroky vlastního základního teatrologického výzkumu, který v druhé části semestru vrcholí zpracováním odborné studie delšího rozsahu (cca 15 stran), využívající předchozí rešerše, získané materiály, jejich analýzy, komentáře i další písemné výstupy. Při diskusích na hodinách jsou výsledky samostatné práce komentovány, studenti se učí své práce prezentovat, vzájemně kriticky hodnotit, oponovat a obhajovat.

Tematické okruhy:

  1. Charakterizace režie a jevištní interpretace.
  2. Popis hudby, choreografie a dalších prvků scénického díla.
  3. Divadelní inscenace v kontextu doby vzniku.
  4. Metody teatrologického výzkumu.
  5. Formulace hypotézy a její ověřování.
  6. Základní struktura odborné práce.
  7. Diskuse nad vybranými odbornými texty.
  8. Prezentace odborné práce.
  9. Oponentura a obhajoba odborné práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.

Kde končí umění a začíná věda, a naopak? Sborník prací z konference pořádané u příležitosti 60. výročí založení Akademie múzických umění v Praze, dne 23. října 2006 v Praze. Praha: Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Centrem základního výzkumu AMU & MU, 2007. ISBN 978-80-7331-084-4.

KOTTE, Andreas. Divadelní věda: úvod. Praha: KANT pro AMU v Praze, 2010. ISBN 978-80-7437-019-9.

MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1707-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Nezbytným předpokladem pro absolvování předmětu je minimálně 70% docházka.

Hodnocení studijních výsledků:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů