Doktorský seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287DKS1 ZK 5 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže písemně, ve stanoveném či doporučeném rozsahu, představit předmět svého bádání a vysvětlit jeho relevanci; návazně na to dokáže formou ústní prezentace písemný podklad srozumitelně, kultivovaně a strukturovaně rozvést před odborným publikem, které nesdílí stejnou znalostní bázi dané problematiky. Dokáže zdůvodnit zvolenou metodologii, přednést výchozí výzkumnou hypotézu, jakož i otevřeně a přesně pojmenovat hlavní řešené problémy či úskalí své práce, věcně reagovat na námitky, případně je předjímat, shrnout přínos doporučení plynoucích z diskuse. Zároveň dokáže kolegiálně a konstruktivně vstupovat do diskuse o jiných výzkumných projektech.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Náplň předmětu vychází především z práce na dizertaci. Semináře jsou platformou pro prezentaci a konzultace dílčích prací na připravovaných dizertacích.

V návaznosti na konkrétní témata dizertačních prací jsou na seminář přizváni jako konzultanti externí spolupracovníci, experti a taktéž školitelé jednotlivých prací.

Podle potřeby je seminář využíván k doplňování a zpřesňování vědomostí o formální stránce odborných prací, o odborném stylu a technice psaní.

Termíny konání seminářů stanoví po dohodě se školitelem a studentem předseda oborové rady. Semináře se konají podle potřeby, zpravidla 8 x v akademickém roce.

Doporučená nebo povinná literatura

Oborová literatura dle zaměření doktorského výzkumu a potřeb jednotlivých dizertačních prací.

Doporučená obecná literatura:

BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992. 468 s. ISBN 80-200-0020-8.

ČECHOVÁ, M.; KRČMOVÁ, M.; MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 382 s. ISBN 978-80-7106-961-4.

ČMEJRKOVÁ, S.; DANEŠ, F.; SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Přel. I. SEIDL. Olomouc: Votobia, 1997. 280 s. Přel. z: Come si la fa una tesi di laurea. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 212 s. ISBN 978-80-86429-40-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Veřejná prezentace ucelené části vlastního dizertačního výzkumu a její obhajoba na semináři. Aktivní účast v diskusích na doktorských seminářích zabývajících se prezentacemi ostatních doktorandů.

S vlastní prezentací vystoupí student nejméně dvakrát za studium, dalších doktorských seminářů se zúčastňuje povinně. Nejpozději týden před konáním semináře rozešle student teze své prezentace oborové radě a všem studentům doktorského studia.

Termíny konání seminářů stanoví po dohodě se školitelem a studentem předseda oborové rady. Semináře se konají podle potřeby, zpravidla 8 x v akademickém roce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů