Ročníkové kolokvium 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287DKV1 ZK 5 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže každý prostudovaný titul správně zařadit do širšího odborného kontextu, úsporně, přesně a věcně shrnout jeho obsah a vysvětlit jeho relevanci, případně povahu předpokládaného využití (inspirace, polemika atd.) v rámci svého tématu. Dále dokáže shrnout aktuální stav svého výzkumu, důvody případných významných změn oproti původnímu záměru, povahu podnětů formulovaných v rámci doktorských seminářů a míru jejich zohlednění, případně přínos dalších vzdělávacích aktivit přímo souvisejících s disertací (např. dílčích konzultací s odborníky mimo osobu školitele).

Forma studia

kolokvium

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Kolokvium uzavírá každý rok studia doktorského programu.

Prezentace výsledků studia a výzkumu studentem a zpráva školitele je základem pro souhrnné hodnocení výkonu studenta v roce a tvorbu jeho dalšího individuálního studijní programu.

Student s předstihem nejméně jednoho týdne předkládá:

První ročník: Co nejúplnější komentovaná rešerše k tématu dizertační práce. U prostudovaných titulů bude uveden souhrn každého titulu a jeho hodnocení ve vztahu k tématu.

V každém ročníku pak předkládá zprávu o všech svých dalších se studiem souvisejících aktivitách.

Doporučená nebo povinná literatura

Pro předmět se nevypisuje zvláštní literatura. Literatura související s dizertačním výzkumem je stanovována školitelem při tvorbě individuálních studijních programů.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace a její obhajoba.

Student v prezentaci představí naplňování individuálního studijního plánu za uplynulý akademický rok. Prezentuje podstatné výsledky práce na dizertaci, svého uměleckého či divadelně historického či vědecko-teoretického výzkumu, svou další odbornou, pedagogickou a publikační činnost. Školitel zhodnotí studentův studijní a výzkumný pokrok. O podstatných bodech prezentace vedou se studentem oborová rada a studenti doktorského programu diskusi.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů