Ročníkové kolokvium 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287DKV2 ZK 5 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže před publikem zkušených odborníků strukturovaně a přesvědčivě prezentovat stav svého bádání; prokazuje hlubokou, přesnou a nezkreslenou znalost svého tématu, jakož i znalost používané odborné literatury, dokáže vysvětlit funkčnost i případná úskalí zvolené metodologie, navrhnout úpravy. Zároveň dokáže zhodnotit efektivitu i kvalitu vlastní práce s ohledem na časový harmonogram doktorského studia a navrhnout realistický plán činnosti na další období.

Forma studia

kolokvium

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Kolokvium uzavírá každý rok studia doktorského programu.

Prezentace výsledků studia a výzkumu studentem a zpráva školitele je základem pro souhrnné hodnocení výkonu studenta v roce a tvorbu jeho dalšího individuálního studijní programu.

Student s předstihem nejméně jednoho týdne předkládá:

Druhý ročník: Prezentace tezí dizertační práce a komentovaná osnova dizertační práce s uvedením předpokládaných metodologických východisek.

V každém ročníku pak předkládá zprávu o všech svých dalších se studiem souvisejících aktivitách.

Doporučená nebo povinná literatura

Pro předmět se nevypisuje zvláštní literatura. Literatura související s dizertačním výzkumem je stanovována školitelem při tvorbě individuálních studijních programů.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace a její obhajoba.

Student v prezentaci představí naplňování individuálního studijního plánu za uplynulý akademický rok. Prezentuje podstatné výsledky práce na dizertaci, svého uměleckého či divadelně historického či vědecko-teoretického výzkumu, svou další odbornou, pedagogickou a publikační činnost. Školitel zhodnotí studentův studijní a výzkumný pokrok. O podstatných bodech prezentace vedou se studentem oborová rada a studenti doktorského programu diskusi.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů