Dizertační výzkum 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287DZV3 ZK 10 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V kontextu realizace dlouhodobého (čtyřletého) výzkumného záměru prokazuje student disciplínu a systematičnost, schopnost samostatného rozhodování a realistického vyhodnocení dosavadní činnosti. Student prokáže schopnost zúžit původní zvolené téma, smysluplně využívat získaný materiál – a to i za cenu případného nevyužití jeho části -, který však nepodřizuje formulované hypotéze; i v poměrně pokročilé fázi výzkumu zpětně ověřuje poznatky a dbá na doložitelnost svých tvrzení.

Forma studia

individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Samostatný, se školitelem, oborovou radou, příp. s externími konzultanty rozvrhovaný, zaměřovaný a oponovaný dizertační výzkum je základním předmětem doktorského studia. Předpokládá se, že student si při něm počíná samostatně s využitím odborných kapacit školícího pracoviště a využívá při tom možností studijních programů rozvíjených na DAMU.

Obsah a metodiku studia a výzkumu v jednotlivých jeho fázích (a ročnících) navrhuje student samostatně po konzultaci se školitelem. Student s vyjádřením školitele předkládá plán dizertačního výzkumu na příští akademický rok k souhlasu oborové radě.

Ve třetím ročníku předkládá kapitolu práce charakterizující současný stav bádání a ucelenou kapitolu dizertační práce, a to nejméně v rozsahu 20 rukopisných stránek (36 000 znaků)

Informuje o průběhu výzkumu a jeho dalších průběžných výsledcích a nových upřesněních.

Doporučená nebo povinná literatura

Vzhledem k tomu, že předpokladem pro přijetí k doktorskému studiu je magisterské studium příbuzného oboru, předpokládá se znalost základního kánonu odborné divadelně vědné literatury. V případě zjištěných mezer ukládá školitel studentovi příslušnou literatury k dostudování.

Výběr další odborné literatury souvisí se obsahem a zaměřením individuálního dizertačního výzkumu, navrhuje ho student po dohodě se školitelem a v individuálním plánu jej odsouhlasuje, příp. doplňuje oborová rada.

K metodologii výzkumu je doporučena tato literatura:

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0.

HASEMAN, B. A Manifesto for Performative Research. Media International Australia. 2006, č. 118, s. 98–106. ISSN 1329878X.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

MIOVSKÝ, Michal, ČERMÁK, Ivo, CHRZ Vladimír a kol. Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace. Praha: Grada. 368 s. ISBN 978-80-247-1707-4.

NOVÁK, Aleš, RANDÁK, Jan. K čemu dnes humanitní vědy? Praha: Karolinum, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7308-234-5.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

SLAVÍK, J. Umění jako poznávání. In: Metodický portál RVP [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2009. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/3010/UMENI-JAKO-POZNAVANI.html/ .

SULLIVAN, G. Akty výzkumu v umělecké praxi. In: Metodický portál RVP [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2009. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/3005/AKTY-VYZKUMU-V-UMELECKE-PRAXI.html/ .

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků.

Meritorně spočívá základ předmětu v samostatném studiu a výzkumu doktoranda, konzultovaném průběžně se školitelem, dalšími členy oborové rady, příp. s externími konzultanty. Průběžné výsledky jsou prezentovány a oponovány na Doktorském semináři a Ročníkovém kolokviu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů