Konference bez příspěvku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287KBP ZK 5 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže v rámci odborné konference vstupovat do odborné diskuse jako člen publika, které a priori netvoří jeho kolegové, ale zástupci jiných pracovišť, týmů, institucí. Dokáže shrnout a zhodnotit jak jednotlivé vyslechnuté příspěvky, případně vyzvednout jejich silné a slabé stránky, tak celkovou dramaturgii konference po stránce obsahové i organizační.

Forma studia

účast na konferenci bez příspěvku

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

V prvním ročníku studia je student povinen se pasivně zúčastnit odborné s obsahem studia související konference (např. Horizonty umění) a empiricky se seznámit se způsobem její organizace a s nároky, které jsou na její účastníky kladeny. Předpokládá se, že se aktivně zúčastní diskusních fór na konferenci.

Poznatky o konferenčním jednání a jeho obsahu konzultuje se svým školitelem.

Získané poznatky využije v dalších letech studia, kdy se sám aktivně odborné konference zúčastní.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je daná obsahem příspěvků vybrané konference.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předkládá školiteli a garantovi předmětu zprávu o obsahu konference.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů