Podání grantové žádosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287PGA ZK 6 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže v rámci svého odborného zájmu vymezit užší výzkumné téma vhodné k řešení v časovém horizontu 6-12 měsíců buď individuálně či v rámci menšího výzkumného týmu, a zpracovat grantovou žádost dle parametrů konkrétní výzvy. Dokáže realisticky nastavit plánu aktivit, harmonogram, výstupy a rozpočet. Student správně používá grantovou terminologii, zná základní principy tvorby rozpočtu, dokáže provést analýzu rizik.

Forma studia

podání grantové přihlášky do soutěže v rámci AMU či mimo

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Během studia prvního až třetího ročníku student podle zaměření a obsahu svého studia zvolí z vypsaných grantových výzkumných či uměleckých programů (zejména z programů AMU a DAMU), vypracuje a podá žádost o jeho udělení.

Podmínkou absolvování předmětu je, aby grant nebyl z řízení vyřazen pro formální chyby či obsahové nedostatky.

Pokud je grant přijat, řeší jej student v rámci volitelného předmětu Realizace samostatného grantového/uměleckého projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Zadávací dokumentace SGS AMU: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

Zadávací dokumentace Juniorského grantu GAČR: https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Zadávací dokumentace Fulbrightova stipendia pro postgraduální studium: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

Communicating EU research and innovation guidance for project participants, Version 1.0, 25 Septembre 2014.

Zdeněk Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia 2000.

J. Hruška, Desatero doporučení ke strategii psaní projektů [online] [2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=40878&par%5Bview%5D=0.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předkládá svému školiteli a garantovi předmětu vyhlašovatelem přijatou žádost o grant a podává mu zprávu o průběhu a výsledku grantového řízení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů