Realizace samostatného grantového projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287RSP zkouška 20 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V návaznosti na povinný předmět Podání grantové žádosti v případě, že byla podaná žádost schválena k řešení (či v případě že uspěl s další žádostí) student s využitím odborného zázemí oborové rady a v konzultacích se školitelem grant samostatně vypracuje až k jeho prezentaci a k podání zprávy o řešení.

Absolvováním předmětu student získá erudici s grantovými vědeckými a uměleckými systémy, s nimiž se bude setkávat ve své profesní praxi.

Řešením grantového projektu vědeckého typu je studie publikovaná v recenzovaném periodiku, kapitola v knize, uspořádání konference atp., tedy vědecko-výzkumné dílo, které souvisí se studentovým divadelně historickým nebo teoreticko-vědeckým dizertačním výzkumem.

Výsledky učení

Student dokáže na základě schválené grantové žádosti realizovat samostatný výzkumný projekt, a to buď jako individuální řešitel, nebo jako člen výzkumného týmu, případně jako hlavní řešitel; v posledním jmenovaném případě dokáže tým řídit, jasně nastavit role jeho jednotlivých členů, zajistit dodržování disciplíny, řešit konfliktní situace. Dokáže realizovat aktivity dle plánu, včetně čerpání přiděleného rozpočtu a dodržování stanovených termínů, případné problémy dokáže včas identifikovat a adekvátně řešit.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Individuálně dle specifických potřeb grantu.

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná zpráva o grantu, prezentace výsledků (publikovaná studie či kapitola ve sborníku apod.)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů