Samostatná pedagogická praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287SPX zkouška 10 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student, který vykazuje dispozice a zájem pro další případné pedagogické působení, získává po dohodě se školitelem přípravou samostatných přednášek či cyklů, vedením seminářů či vícedenních kursů/worshopů předmětu příslušnou pedagogickou erudici. Možnost hospitací pověřených členů oborové rady a konzultací se školitelem posiluje studentovu pedagogickou jistotu a kompetenci.

Předmět připravuje studenta pro samostatnou pedagogickou praxe.

V případě, že se doktorand jeví jako perspektivní posila pedagogického sboru fakulty, bude obsah jeho přednášek/seminářů/kurzu uzpůsoben jednak potřebám bakalářského či magisterského programu, v jehož rámci bude uskutečňován, jednak k obsahové inovaci přednášených předmětů/seminářů/kurzů.

Výsledky učení

Student dokáže samostatně připravit a realizovat semestrální kurz či srovnatelnou blokovou výuku pro studenty bakalářského či magisterského studijního programu; dokáže obsah, metody výuky i zadání samostatné práce přizpůsobit studijní skupině, volí adekvátní způsob hodnocení studijních výsledků.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Dle specifických potřeb konkrétního předmětu/semináře/kurzu, jehož vedením bude student pedagogicky pověřen.

Hodnoticí metody a kritéria

Samostatná přednášková činnost (alespoň jednosemestrální přednáška či blok přednášek, semináře k přednášce, vícedenní studentem vedený kurz / workshop v rámci programů bakalářského, výjimečně i magisterského studia DAMU.

Hospitace školitele na přednáškách a seminářích, následná evaluace předmětu vedoucí k posílení pedagogické kompetence studenta.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů