Zahraniční stáž A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287ZHSA zkouška 30 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Součástí studijních povinností je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Typ instituce, délku a obsah pobytu dojednává student po dohodě se školitelem a oborovou radou podle zaměření svého výzkumu a reálných možností. Povinně volitelný předmět je zařazen do individuálního studijního plánu.

Typ A,B,C (s rozdílnou dotací 10 až 30 kreditů) odpovídá délce, rozsahu, obsahu a odborné validitě stáže. V odůvodněném případě lze se souhlasem oborové rady nahradit stáží v tuzemské umělecko-výzkumné či vědecko-výzkumné instituci.

Po dohodě se zahraniční institucí lze plnění některých předmětů uznat na základě potvrzení této instituce o obsahu studentovy stáže.

Student předkládá po skončení stáže školiteli a oborové radě zprávu o průběhu a obsahu stáže.

Výsledky učení

Student má přehled o klíčových zahraničních pracovištích – vzdělávacích, výzkumných, uměleckých – relevantních pro jeho dizertační výzkum, je schopen účastnit se s porozuměním – odborným i jazykovým – zahraničních jednorázových (konference, workshop) či krátkodobých akcí (letní škola), výuky určené doktorandům, výzkumu či umělecké tvorby, provádět rešerši v zahraničních knihovnách, archivech či dalších institucích.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Dle zamření dizertačního výzkumu a obsahu stáže, resp. typu a zaměření zahraniční instituce.

Hodnoticí metody a kritéria

Potvrzení zahraniční instituce o absolvování stáže (kursu, semestr apod.)

Zpráva studenta o zahraniční stáži.

Poznámka

Doporučený ročník: 2.-4.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů