Práce s hercem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRH1 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Jan POTMĚŠIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan POTMĚŠIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je kombinace teoretického základu a praktických cvičení, dosažení maximálních vědomostí o možných způsobech režijního vedení herců.

Forma studia

Přednášky, výklad pojmů, předávání vlastních zkušeností, dialog, analýza natočených materiálů, diskuse, hodnocení

Předpoklady a další požadavky

žádné požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Výuka je kombinace teoretického základu a praktických cvičení dosáhnout maximálních vědomostí o možných způsobech režijního vedení herců.

Osnova :

výuka by se měla vždy skládat z třech částí :

Teoretická část :

V teoretické části pedagog dá teoretický výklad a poučí studenty - režiséry, jak určitou konkrétní techniku používat.

Přednášející také uvede příklady z vlastní zkušenosti, anebo ukázky z filmů či z divadla.

Praktická část :

Jednostránkový text s jednoduchou dramatickou situací. Studenti si rozdělí roli, jeden z nich je režisér, jeden je tzv. pozorovatel a ostatní hrají.

Pod dohledem pedagoga nacvičují dramatickou situaci. Tzv. pozorovatel má za úkol z distance celý proces sledovat a všímat si a zapisovat chyby, které režisér dělá.

Po hodině cvičení pedagog vyzve „ herce “, aby reflektovali, co jim z pokynu, které dostali od režiséra, bylo jasné, co se dalo zahrát a co nikoliv.

Nakonec pedagog také rozanalyzuje způsob vedení herců a navrhne režisérovi jiné možnosti.

Pak se jiný student ujme role režiséra a pokusí se zrežírovat stejnou situaci a neopakovat chyby svého předchůdce. Celý proces se zopakuje a nakone pedagog shrne, jestli se stal nějaký posun, jestli se zlepšil přístup režiséra k hercům.

Potom všichni studenti budou mít za úkol rozzáběrovat na papíře nacvičenou dramatickou situaci, s tím, že důraz budou klást na to, aby svým záběrováním překlenuli problémy anebo herecké slabosti, které se během zkoušky ukázaly. Po analýze několika storyboardů se ten nejlepší natočí na DV kameru.

Po natáčení „ herci “ znovu reflektují studentu - režisérovi, které problémy před kamerou měli.

Diskusní část :

Studenti měli za úkol před seminářem přečíst předepsanou knihu anebo její část, a teď se na závěr diskutuje o tom, co je v této knize oslovilo.

Nejčastěji půjde o články anebo autobiografické knihy významných režisérů a diskutivat se budou ty části, které se týkají způsobu práce s hercem.

Theory section:

In the theory section the instructor explains the topic of the module, gives th theory presentation and instructs student-directors in how to use particular technology.

The lecturer, also, presents examples from their own experience or samples from film or theatre.

Practical section:

A single page text about a simple dramatic situation. Students assign roles and one is the director, one the observer and the others act. Under the guidance of the instructor, students rehearse the dramatic situation. The so-called observer has the task that from a distance they follow the whole process and note the director's errors.

After an hour of practice the instructor calls upon the observer to present the analysis.

Afterwards the instructor calls upon the „actors“ to reflect upon what from their instructions from the director was clear, what as possible to „act“ and what wasn't.

Finally the instructor also analyzes the guidance of the actors and suggests other possibilities to the director.

Then another student takes on the role of the director and attempts to direct the same situation and not repeat the errors of his predecessor. The whole process is repreated and the instructor recaps whether there has been any adjustment, if ther ewas an improvement of the approach of the director to the actors.

After this all students have the task to analyse on paper the rehearsed dramatic situation with an emphasis upon whether their analysis would bridge the problems or acting weaknesses which appeared during the rehearsal. After the an analysis of a few storyboards, the best will be shot with a DV camera.

After recording the „actors“ reflect upon the student-director and the problems experienced before the camera.

Discussion section:

The students have the task to read an approved book or a part of it at the end of which there will be a discussion about what in that book spoke to them. Most often it is an article or autobiography of a well-known director and the discussion will be over those parts which involve working with actors.

Block instruction by: Winter semester: J. Novotný, LS A. Nellis

Module in the Winter semester: A LS. Min. 1 day.

Module external instructors: N. Burger, S. Gedeon, B. Sláma, L. Smoček, B. Polívka, D. Bláhová, J. Dulava, I. Passer, R. Lukavský, J. Dušek and others.

Required - participation in 4 modules minimum.

Doporučená nebo povinná literatura

určuje a vybírá aktuálně pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška není vypisována

zápočet podmíněn : 80% účastí z celkového počtu hodin, aktivitě při zkoušení etud a přípravou 2-3 stránkové etudy, dle konkrétního zadání.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
POTMĚŠIL J.
10:40–13:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:05 Jan POTMĚŠIL Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů