Ateliérové cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCA1 Z 2 60 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 5 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student umí pracovat ve filmovém ateliéru

● Student si osvojí schopnost komunikace s filmovým architektem a scénografem

● Student rozumí možnostem filmové dekorace ve filmovém vyprávění

● Student si osvojí koncepční režijně-scenáristické uvažování při úpravě krátkého scénáře pro účely

režijního zpracování v ateliéru (scénář převzatý, či vlastní)

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Předmět Ateliérové cvičení 1 tvoří realizační a myšlenkovou platformu, která umožnuje studentovi seznámit se specifiky režijní práce ve filmovém ateliéru. Student upraví scénář krátkého filmu (KSD) dle potřeb natáčení ve filmové dekoraci. S realizátory návrhu dekorace /studenty katedry scénografie DAMU/ konzultuje své požadavky a vytvoří režijní koncept cvičení. Tento proces umožňuje studentovi prohloubit schopnost vnímat prostor a pochopit zásadní roli architektury ve filmovém díle. Posluchač si současně osvojí elementární principy spolupráce s filmovým architektem a scénografem.

Doporučená nebo povinná literatura

Barnwell, John Production Design for Screen: Visual storytelling in film and television. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2017. ISBN 978-1472580672

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač plní dílčí úkoly, které odevzdává v zadaných termínech. Na konci semestru předloží pedagogovi

režijní koncept filmového cvičení spolu s upraveným scénářem.

Je požadována 100% účast.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů