Ateliérové cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCA1 Z 2 60S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač plní dílčí úkoly, které odevzdává v zadaných termínech. Na konci semestru předloží pedagogovi režijní koncept filmového cvičení spolu s upraveným scénářem.

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Předmět Ateliérové cvičení 1 tvoří realizační a myšlenkovou platformu, která umožnuje studentovi seznámit se specifiky režijní práce ve filmovém ateliéru. Student upraví scénář krátkého filmu dle potřeb natáčení ve filmové dekoraci. S realizátory návrhu dekorace /studenty katedry scénografie DAMU/ konzultuje své požadavky a vytvoří režijní koncept cvičení. Tento proces umožňuje studentovi prohloubit schopnost vnímat prostor a pochopit zásadní roli architektury ve filmovém díle. Posluchač si současně osvojí elementární principy spolupráce s filmovým architektem a scénografem.

Doporučená nebo povinná literatura

Barnwell, John Production Design for Screen: Visual storytelling in film and television. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2017. ISBN 978-1472580672

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka zápočtu: 100% aktivní účast na cvičení, odevzdání režijního konceptu filmového cvičení spolu s upraveným scénářem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů