Můj pohled (na kterém mi záleží)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MUPO Z 3 90 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 8 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Student se naučí samostatně realizovat film, který odpovídá jeho tvůrčímu záměru. Získá schopnost za pomoci filmu vyprávět i o věcech, které jsou na první pohled příliš subtilní a obtížně sdělitelné. Ve volné formě filmu ohmatává vlastní inklinace k formě i způsobu vyprávění, učí se hledat osobité tvůrčí prostředky.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Oborové praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 1. ročníku 2“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Student si vybere skutečnost, na které mu záleží, a hledá jakými technickými a formálními prostředky natočit způsob svého osobního postoje. Experiment s kamerou, střihem i zvukem má formu osobního manifestu filmové řeči. Zadání cvičení je formulováno velmi volně, důraz se klade na témata, která vycházejí z nejhlubšího osobního zájmu. Ve stavbě a střihu filmu se hledá balanc mezi sdělností a nesdělitelným. Student cvičení realizuje samostatně, pokud možno ve všech profesích. Práce probíhá iterativně, po úvodních rešerších a formulování tématu následují obhlídky, vstupenkou k natáčení je napsaný námět a scénář, prezentovaný na Auditu námětů, a natáčecí plán, schválený na Realizační poradě. Po natáčení následuje analýza hrubého materiálu, dotáčky, střih, obrazová a zvuková postprodukce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. Studie; sv. 10. ISBN 80-85850-11-7.

McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.

ROSENBLUM, Ralph a KAREN Robert. When the Shooting Stops, The Cutting Begins. Da Capo Press, 1979. ISBN 978-0-306-80272-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzur. Termín: odevzdat 7 dní před klauzurní projekcí.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů