Workshop na festivalu CPH:DOX

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MWCPH Z 5 40S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámit studenty povahou současných selekčních procesů v oblasti non-fiction (včetně hybridních tvarů) a zároveň systematicky mapovat tyto procesy pomocí etnografických metod (zúčastněné pozorování, terénní deník, hloubkové rozhovory). Výsledkem zamýšleného dlouhodobého výzkumu by měla být hlubší analýza současného industry systému v oblasti dokumentu.

Průběžná reflexe současných trendů v oblasti non-fiction. Na základě sběru dat studenti vypracují analytický text svého výzkumného segmentu. Záměrem je data shromažďovat pro dobu alespoň tří let a zpracovat komplexnější analýzu rozhodovacích procesů. Studenti mohou téma dále rozvíjet ve své diplomové práci. Festival CPH DOX má zájem tato data také pro své potřeby vyhodnocovat a otevřít nad nimi debatu.

Forma studia

1.FAMU KDT/on-line – 3hod – seznámení s etnografickými výzkumnými metodami proběhne na zvláštní schůzce (začátek dubna, účast povinná)

2.Nahrávání rozhovoru (on-line) + účast na festivalových industry a Academy aktivitách (21. 4. – 2. 5.)

3.FAMU KDT/on-line – 3 hod – debata nad koncepcí rozhovoru (začátek května 2021)

Předpoklady a další požadavky

výběr účastníků z řad studentů magisterského studia KDT na základě motivačního dopisu

Obsah kurzu

Studenti mají možnost účastnit se programu CPH:DOX Academy a vybrat si jeden z jejích workshopů –CRITICS’ CLASS /SCIENCE CLASS/ F:ACT CLASS /HYBRID CLASS (https://www.cphdox.dk/uddannelse/dox-academy) nebo CPH: DOX konference. Zároveň mají přístup do kompletního festivalového programu a možnost on-line setkání s vybranými festivalovými hosty, včetně významných decision-makerů současného „dokumentárního provozu“. To vše jim bude sloužit jako zdroj dat pro hloubkový rozhovor, který povedou (a zaznamenají) s některým z festivalových hostů (může se jednat o lektora CPH:Academy nebo o hosta CPH:Forum, s navázáním prvního kontaktu pomůže pomoci festival).

Smyslem workshopu je blíže poznat programovou dramaturgii a industry sekce progresivního festivalu CPH:DOX v Kodani, který se rozhodl vydat inovativní cestou (péče o hybridní formáty dokumentů, proměna stávajícího formátu „klasického“ pitchingu, inspirace prezentacemi vědců, výběr selektorů i z mezioborových oblastí - např. lidé z MoMa, internetoví experti apod.). Chceme prozkoumat, jak se „rodí“ stávající trendy v oblasti dokumentu, kdo vlastně jsou dicision-makeři, kteří rozhodují o tom, který film bude na festivalu prezentován (ať už ve fázi vývoje či jako finální tvar), podle čeho určují, co bude vybráno a co naopak ne, jaká jsou kritéria jejich výběru, jaký typ autorů, projektů a prezentací se objevuje – má nějaké společné rysy? Jak lze popsat současnou podobu tzv. „festivalového dokumentu“? Jak a proč se proměňuje model pitchingu a celkový způsob prezentace filmů odborné veřejnosti?

Modul je určen ideálně pro 5 studentů mgr. stupně, kteří budou vybráni na základě motivačního dopisu a aktivní práce v rámci Dramaturgického semináře, jehož součástí je i tzv. industry problematika.

FAMU HRADÍ – akreditaci ACADEMY v ceně 750 DKK pro každého z max. pěti vybraných studentů, která kromě možnosti účasti na workshopech zajistí i přístup do databáze aktuálních festivalových filmů

a přístup na CPH: DOX konferenci.

Program modulu:

•3 hodiny on-line nebo osobně v dubnu (datum bude upřesněno)

• seznámení se s metodami etnografického výzkumu (specifika vedení rozhovoru, zúčastněné pozorování, terénní deník) – studenti mohou tyto metody používat i při psaní diplomové práce

•aktivní účast na festivalovém programu (21. 4. – 2. 5. 2021), CPH:ACADEMY (26-30. 4. 2021)

(díky akreditaci mají studenti přístup i k části prezentací projektů ve vývoj a dále získají přístup k filmům z aktuálního programu festivalu)

•3 hodiny on-line nebo osobně v květnu (datum bude upřesněno)

volba hosta pro rozhovor, konzultace a zpřesňování otázek, debaty nad koncepcí rozhovoru

•nahrání a přepis rozhovoru, vytvoření finálního textu v rozsahu 3-5 NS, v němž student interpretuje rozhovor na základě své zkušenosti s letošním CPH:DOX a modulem

Povinnosti a výstupy studentů ze strany FAMU:

Studenti si prostudují festivalový program a po dohodě si vyberou jednoho hosta festivalu z řad decision-makerů, s kterým by chtěli udělat rozhovor (ideálně nahraný přes zoom). Výstupem je analytický text – rozsah cca 5 NS + audiorozhovor + doslovný přepis rozhovoru.

Doporučená nebo povinná literatura

https://en.cphdox.dk/en/

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní spolupráce + text + nahraný video-rozhovor a jeho textový přepis

Poznámka

volitelná výuka jen pro magistry KDT

Přednášející/Lecturer: Lucie Králová ve spolupráci s Terezou Šimkovou, vedoucí CPH:FORUM

Termíny a místo konání/Date and time: pondělí-pátek 21. 4. - 2. 5. 2021 online + text + nahraný video-rozhovor a jeho textový přepis

Podmínky atestace/Assignement: zá/5 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 5 studentů magisterského studia KDT – výběr na základě motivačního dopisu

Volitelný pro/Optional for: pouze pro KDT FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky, anglicky

Poznámka: Letošní ročník CPH DOX 2021 bude díky covidu probíhat pouze on-line.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů