Workshop na festivalu CPH:DOX

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MWCPH Z 5 40S anglicky, česky

Garant předmětu

Lucie KRÁLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie KRÁLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem workshopu je průběžná reflexe současných trendů v oblasti non-fiction, tak jak se konkrétně manifestují na progresivním festivalu CPH DOX, který se rozhodl vydat se v oblasti industry inovativní cestou (proměna stávajícího formátu „klasického“ pitchingu, inspirace prezentacemi vědců, výběr selektorů i z mezioborových oblastí - např. lidé z MoMa, internetoví experti apod.). Na základě sběru dat studenti vypracují analytický text svého výzkumného segmentu. Záměrem je data shromažďovat pro dobu alespoň tří let a zpracovat komplexnější analýzu rozhodovacích procesů. Studenti mohou téma dále rozvíjet ve své diplomové práci. Festival CPH DOX má zájem tato data také pro své potřeby vyhodnocovat a otevřít nad nimi debatu.

Forma studia

  1. FAMU KDT – seznámení s etnografickými výzkumnými metodami proběhne na zvláštní schůzce (začátek března, účast povinná!)
  2. KODAŇ – nahrávání rozhovorů + účast na festivalových industry aktivitách (23-27. 3.)
  3. FAMU KDT – debata nad textovými výstupy (duben)

Předpoklady a další požadavky

výběr účastníků z řad studentů magisterského studia KDT na základě motivačního dopisu

Obsah kurzu

Smyslem každoročního workshopu na festivalu CPH:DOX v Kodani je seznámit studenty s povahou současných selekčních procesů v oblasti non-fiction (včetně hybridních tvarů) a zároveň systematicky mapovat tyto procesy pomocí etnografických metod (zúčastněné pozorování, terénní deník, hloubkové rozhovory).

Tématem je hlubší analýza industry systému v oblasti dokumentu: jak se „rodí“ stávající trendy, kdo vlastně jsou dicision-makeři, kteří rozhodují o tom, který film bude na festivalu prezentován (ať už ve fázi vývoje či jako finální tvar), podle čeho určují, co bude vybráno a co naopak ne, jaká jsou kritéria jejich výběru, jaký typ autorů, projektů a prezentací se objevuje – má nějaké společné rysy? Jak lze popsat současnou podobu tzv. „autorského dokumentu“? Jak a proč se proměňuje model pitchingu a celkový způsob prezentace filmů odborné veřejnosti?

Výjezd je určen ideálně pro 4-5 studentů mgr. stupně, kteří budou vybráni na základě motivačního dopisu a aktivní práce v rámci Dramaturgického semináře, jehož součástí je i tzv. industry problematika a její analýza.

FAMU HRADÍ A ZAJISTÍ – akreditaci FORUM / ACADEMY, ubytování a cestu busem

Program na festivalu:

•neomezený přístup na CPH:FORUM - prezentace 24+25/3 dopoledne (možnost schůzek s delegáty Fóra, analýza pitch prezentací)

•přístup na CPH:SCIENCE FILM FACTORY (pitch vědců, vybraných ve spolupráci s časopisem Nature směrem k filmařům a producentům, kteří mají následně možnost (i studenti) ucházet se o finanční cenu National Geographic pro projekt, který na základě setkání s vědci vymyslí - 24/3 odpoledne

•přístup na CPH:ART pitch - nový formát prezentace realizovaný ve spolupráci se Sundance institutem - braintrust zástupců institucí financující film a umění, zaměřený na možnosti koordinace financování a distribuce v oblasti experimentálních a „too-much-for-a-broadcaster” filmů - 25/3 odpoledne

•přístup na Interaktivní Symposium, analyzující možnosti financování, distribuce a vůbec možností nových, kolaborativních a imerzivních médií/projektů - používající prototypy projektů vyvinutých v CPH:LAB jako příklady a „problémy” - 26/3 dopoledne

+ navíc mají studenti v rámci této plné akreditace ze strany festivalu také

•veškerý balíček CPH:INDUSTRY Academy plus, tedy: mezioborové setkání studentů Evropských univerzit, neomezené, předem rezervované lístky na festivalové projekce, společné debaty po filmech, individuálně zvolený speciální program DOX:Academy Classes (F:ACT, HYBRID, Věda, Filmová věda), tutor, společně pracující mezioborová skupina 15-35 studentů (Hybrid třeba hlásit nejdříve, bývá hned plný), Setkání a diskuse s režiséry festivalových filmů a pitching teamů z Fóra v intimním rámci Academy Class

Povinnosti a výstupy studentů ze strany FAMU:

Studenti si po dohodě v rámci Dramaturgického semináře vyberou konkrétní aktivitu – každý z jiné industry oblasti (například jeden Science film factory, jiný Forum, jiný osobní schůzky s decision makery a provedou analýzu metodou etnografického výzkumu.

Výstupem je analytický text – rozsah cca 5 NS + 3 audiorozhovory s decision-makery a jejich přepisy.

Doporučená nebo povinná literatura

https://en.cphdox.dk/en/

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní spolupráce + text + 3 audiorozhovory a jejich přepisy

Poznámka

Přednášející/Lecturer: Lucie Králová ve spolupráci s Terezou Šimkovou, vedoucí CPH:FORUM

Termíny a místo konání/Date and time: pondělí-pátek 23-27. 3. 2020 Kodaň, Dánsko

Podmínky atestace/Assignement: zá/5 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 4-5 studentů magisterského studia KDT – výběr na základě motivačního dopisu

Volitelný pro/Optional for: pouze pro KDT FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky, anglicky

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
23.03.2020 Lucie KRÁLOVÁ
výjezd do Kodaně 23-27. 3. 2020 pro 5 studentů mgr. stupně KDT paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů