Barevný proces

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BP ZK 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s historií barevné fotografie včetně praktických ukázek a analyzovat možnosti současné barevné fotografie s ohledem na dosažení věrné barevné reprodukce. Pomocí měření senzitometrických testů ověřit průběh kopírovacího procesu a konstrukci masky.

Forma studia

Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami a rozsáhlým obrazovým materiálem.

Předpoklady a další požadavky

Je určeno pro studenty bakalářského studia.

Obsah kurzu

1.Problematika reprodukce barev :

Základy kolorimetrie a kolorimetrické pojmy.

Aditivní a subtraktivní princip barevné reprodukce, kolorimetricky exaktní

barevná reprodukce, subjektivní a objektivní hodnocení kvality reprodukce,

vliv pozorovacích podmínek, vliv paměti, reprodukce odezvy ve vědomí -

optimální barevná reprodukce.

2.Historie barevné fotografie :

Přímá a nepřímá barevná fotografie, Lippmannův proces, analýza a syntéza

barev.

Významné aditivní procesy

Výtažkové dílčí záznamy J.C.Maxwell, dělené pole, časová a prostorová

paralaxa, fotografické kamery.

Rastrové systémy - mechanické /Autochrom, Dufaycolor/,

optické /Agfacolor Alt, Kodacolor/

Význačné subtraktivní procesy -procesy založené na zpracování aditivních

výtažků,chromované koloidy, hydrotypické procesy /tříslící vývojky utvrzující

bělení/ , bipaky, tripaky, vícevrstvé materiály, katachromie,procesy Kodachrome

a Agfacolor -Neu.

3.Chemie barevné fotografie

Primární a sekundární barvotvorné vyvolávání, barvotvorné složky, vyvolávací

látky, proces bělení, ustalování, stabilizace.

4.Současné procesy v amatérské a profesionální praxi

Vznik barevného záznamu inverzním způsobem, barevné inverzní materiály -

jejich složení a zpracování, vznik barevného záznamu způsobem negativ - pozi-

tiv, barevné negativní a pozitivní materiály - jejich složení a zpracování, jevy

způsobené vícenásobnými odrazy světla v emulzní vrstvě, omezený rozsah

tónové reprodukce vlivem odrazu světla na povrchu snímku, vliv pozorovacích

podmínek, vybělovací procesy, difúzní procesy, difrakční metoda.

5.Maskování

Barviva a jejich vlastnosti, princip maskování, vnější a vnitřní masky, maskování

pomocí výtažků, zbarvené barvotvorné složky, úplné a postačující maskování,

zjednodušené metody maskování, materiály vhodné pro zhotovení masek,

kontrastové masky, neostrá maska, maskování pozitivních a inverzních materiá-

lů, mezivrstvové jevy.

6.Kopírovací procesy

Proměnné veličiny ovlivňující výslednou kopii, podstata barevného kopírování,

aditivní a subtraktivní úprava kopírovacího světla, subtraktivní filtry, metody

subtraktivního způsobu kopírování, filtry pro aditivní způsob kopírování, metody

aditivního způsobu kopírování, Evansův princip shody, integrace k šedé,

automatická korekce, plná a snížená korekce, elektronické analyzátory, aditivní

kopírky, subtraktivní kopírky, zvětšovací přístroje.

7.Duplikační procesy

Princip duplikace, základní duplikační postupy, podmínky správné duplikace,

duplikační materiály a jejich užití.

8.Problematika hromadného zpracování fotokopií

Moderní laboratoře a jejich vybavení, kontrola a řízení zpracovatelského procesu-

chemická a senzitometrická kontrola, vyvolávací proces -strojové vybavení

a jeho kapacita,kopírovací proces - způsob barevné korekce při kopírování,

základní typy kopírek.

Z K U Š E B N Í O T Á Z K Y

  1. Problematika reprodukce barev

1.1. Podmínky exaktní barevné reprodukce

1.2. Princip barevného vnímání a jeho význam při hodnocení kvality

barevné reprodukce

  1. Historie barevné fotografie

2.1. Přímé a nepřímé způsoby barevné fotografie

2.2. Významné aditivní procesy

2.3. Významné subtraktivní procesy

  1. Chemie barevné fotografie

3.1. Primární a sekundární barvotvorné vyvolávání

3.2. Procesy zpracování barvotvorných materiálů

  1. Současné procesy v materské a profesionální praxi

4.1. Inverzní materiály /složení,vznik obrazu,použití/

4.2. Negativní materiály / složení, vznik obrazu, použití /

4.3. Pozitivní materiály / složení ,vznik obrazu/

4.4. Vybělovací procesy a systémy okamžité fotografie

4.5. Význam a vliv složitého průchodu světla vrstvami na výslednou

kvalitu reprodukce

  1. Maskování

5.1. Význam vedlejších hustot v barevném záznamu

5.2. Princip maskování

5.3. Způsob maskování

5.4. Kontrastová a neostrá maska

  1. Kopírovací proces

6.1. Aditivní způsob kopírování

6.2. Subtraktivní způsob kopírování

6.3. Způsoby automatické korekce a řízení kopírovacího procesu

  1. Duplikační procesy

7.1. Základní duplikační postupy a materiály

7.2. Podmínky správné duplikace

  1. Problematika hromadného zpracování

8.1. Moderní laboratoře a jejich vybavení

8.2. Metody řízení zpracovatelského procesu

Úvod je zaměřen na rozbor podmínek a možností dosažení kolorimetricky věrné reprodukce s ohledem na existující aditivní a subtraktivní principy vytváření barevné reprodukce, je analyzován vliv pozorovacích podmínek a subjektivních faktorů při hodnocení kvality reprodukce.

K předmětu patří technická cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura :

J. Pecák: Subjektivní aspekty reprodukce barevným filmem /1974/

Šmok J., Pecák J., Tausk P.: Barevná fotografie /1975/

Jiráček M., Hálová A., Morávek J.: Fotografický slovník /1955/

Normy: ČSN 360000 - Světelné technické názvosloví, ČSN 011718 - Měření barev

Doporučená literatura /zvláště pro cizince/:

Artjušin L.F.: Osnovy vosproizvěděnija světa /1970/

Friedman J.S.: History of Color Photography /1969/

Hunt R.W.G.: The Reproduction of Colour /1967/

Spencer D.A.: Colour Photography in Practice /1969/

Herder A.:The M anual of Photography, formerly the Ilrord, Manual of Photography /1971/

Clulow F.W.: Colour-Its Principles and their Aplications /1972/

Thomson C.L.: Colour Films /1971/

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách je nezbytným předpokladem úspěšného studia předmětu. Na závěr studenti absolvují písemný test a složí ústní zkoušku.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů