Filmový obraz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FO1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

získání základních znalostí v problematice teorie filmového obrazu ja jeho praktické realizace

Výuka bude rozdělena během roku, na trimestry. Každá část je zakončena digitálním fotografickým cvičením na předepsané téma. Každý z lektorů má 8 seminářů. V sedmém semináři odešlou posluchači digitální fotografie na email lektorů. Osmý seminář je analýza a hodnocení fotografií.

harmonogram předmětu Filmový obraz: zimní a letní semestru

FOTO I - I trimestr - 5.10 až 23.11- lektor je kameraman Martin Šec - odeslání fotografií je 16.11. Hodnocení fotografiíí 23.11.2020

FOTOII - lektor je kameraman Josef Špelda - 30.11-15.3.2021- odeslání fotografií je 1.3.2021.

Hodnocení fotografií 15.3.2021

FOTO III- lektor je kameraman Vladimír Smutný - 22.3.2021- 17.5. - odeslání fotografií je 10.5

Hodnocení fotografií 17.5.2021

Forma studia

Tři kameramané Vás seznámí s individuálním názorem na tvorbu filmového obrazu. Studenti k přednášené problematice vytvoří digitální fotografie dle zadání lektorů !

Předpoklady a další požadavky

znalosti ověřené přijímací zkouškou i znalosti získané v jiných předmětech

Obsah kurzu

Seminář uvádí posluchače do základní problematiky fenoménu filmového obrazu. Co je obrazové sdělení, jeho informativní a emotivní složka. Přirozené zrakové vnímání kontra vnímání filmového obrazu. Kompozice filmového obrazu, vztah k rámu, kompoziční prvky lineární, tonální, světlo a stín, ostrost a neostrost. Organizace výrazových prvků v obraze, kompozice mezizáběrová, vzájemné prostorové vztahy objektů ve skladbě filmových záběrů, skladebné postupy a principy. Obrazové prezentační formáty. Příprava a realizace cvičení FOT I. Obrazové ukázky a společné rozbory fotografií.

Obrazové řešení vztahů mezi postavami, pojem osa ve filmovém obraze, osové vztahy prostorové, pohledové vztahy ve skupině osob. Pohyb kamery a aranžmá postav, proměnlivá kompozice postav a prostředí při složitějších pohybech kamery. Návaznost pohybu kamery a postav v jednotlivých záběrech, přechody mezi obrazy, vnitřní rytmus záběru vs. rytmus střihový. Příprava a realizace cvičení FOT II. Společné rozbory.

FOT I. Stavba záběru z kompozičního hlediska

MgA Martin Šec

ročník zs - Seminář kameramanské tvorby - Filmový obraz I.

Cíl cvičení: Kompozice filmového obrazu, vztah k rámu, kompoziční prvky lineární, tonální, světlo a stín, ostrost a neostrost. Obrazové prezentační formáty. Důraz na fotografickou kvalitu, výtvarné, světelné a technické řešení zadaného motivu.

1/motiv řeky, nábřeží -výrazné lineární řešení

2/motiv řeky, nábřeží - výrazné tonální řešení

3/městský motiv s postavou -výrazné linie v obraze zvýrazňující prostor

4/městský motiv s postavou -výrazné linie v obraze potlačující prostor

5/městský či přírodní motiv -barevné řešení zvýrazňující prostor

6/městský či přírodní motiv -barevné řešení potlačující prostor

7/městský motiv - měkké osvětlení, bez barevných akcentů

8/městský motiv - výrazná modelace světlem a stínem

9/městský či přírodní motiv -středová symetrická kompozice

10/městský či přírodní motiv -stejný motiv, “klasická” kompozice

11/portrét v prostředí - prostorové řešení

12/portrét v prostředí - plošné řešení

13/portrét - výrazné využití barevného akcentu

14/portrét - výtvarné využití protisvětla

15/dvojportrét - výtvarné využití protisvětla, zdroj v záběru

16/dvojportrét - výrazná kompozice - formát 1,78:1

17/dvojportrét - výrazná kompozice - formát 1,33:1

18/dvojportrét - výrazná kompozice - formát 2,39:1

19/portrét - formát 1,33:1

20/portrét - formát 1,78:1

21/portrét - formát 2,39:1

Realizace: digitální fotografie po výtvarné úpravě na email lektora v dohodnutém

kompresním formátu. Odeslání fotografií je 16.11. Hodnocení fotografiíí 23.11.2020

FOT II. Vztahy postav v obraze, směry, návaznosti.

MgA Josef Špelda

  1. ročník ls - Seminář kameramanské tvorby - Filmový obraz I.

Cíl cvičení: Praktické ověření znalosti druhů filmových záběrů, jejich osových a střihových návazností a schopnosti vyjádřit vzájemné vztahy postav v obraze. Zásadní je splnění zadání scénáře s důrazem na fotografickou kvalitu, výtvarné, světelné a technické řešení motivů, čitelnost situací.

1 - 3 /Tři osoby v hloučku na ulici, povídají si. Uplatnit nadhled a podhled.

1 - CELEK

2 - POLOCELEK

3 - DETAIL jedné z postav

4 - 8 /4 - CELEK dvě osoby v parku, rozmlouvají

5 - POLOCELEK obou osob

6 - DETAIL knížky, kterou drží v ruce osoba A

7 - DETAIL osoby B, dívá se na knihu

8 - POLOCELEK přes osoby A a B na přicházející postavu C

9 - 12 /U řeky na nábřeží - velikosti záběrů si zvolí posluchač, scénu doplní jedním záběrem dle vlastního uvážení (celkem tedy 4 záběry).

— dvě rozmlouvající osoby v chůzi

— další osoba běží za nimi

— všichni se zastavili, vytvořili hlouček (postavení kamery ze směru, odkud přiběhla třetí osoba)

13 - 15 /13 - Osoba A v okně (či jinde na vyvýšeném místě) se dívá na:

14 - osobu B, stojící dole pod oknem. Ta se dívá na osobu A.

15 - přes osobu B na osobu C, která k nim přichází (B i C hledí na osobu A). - Velikosti záběrů si zvolí posluchač

16 - 21 /3x stejná situace -

16-17 - zvolte objektiv, aranžmá a kompozici postav pro formát 1,33:1

18-19 - zvolte objektiv, aranžmá a kompozici postav pro formát 1,78:1

20-21 - zvolte objektiv, aranžmá a kompozici postav pro formát 2,39:1

Realizace: digitální fotografie po výtvarné úpravě na email lektora v dohodnutém

formátu. Odeslání fotografií je 1.3.2021, hodnocení 15.3.2021

FOTO III

cíl cvičení: konfrontace teorie a praktické dovednosti aplikovat teorii do fotografií dle předepsaného zadání.

Způsoby realizace technického scénáře. Žánr jako stálý soubor formálních a obsahových prvků ve filmovém díle. Vývoj stylu žánrů ve filmové historii. Jak se projevuje vývoj filmové techniky na obměnách stylu žánrů.

Výběr vhodných motivů a stylistické vystižení fotografie dle předepsaného popisu.

Fotografie:

  1. Motiv městské ulice-emoce odcizení Franz Kafka
  2. Moziv svíčka nebo petrolejová lampa insprace - malíř Georges de La Tour
  3. Motiv - podvečer, inspirace - malíř Jakub Schikaneder

4)-5) Ulice v noci po dešti- bližší a širší záběr-krimi-detektivka

  1. Romance podle Karla Hynka Máchy
  2. Podle obrazu Edward Hopper
  3. Na motivy malíře Kamila Lhotáka
  4. Ulice, na motiv filmu Amélie z Monmartru
  5. Motiv periferie

Doporučená nebo povinná literatura

scripta FAMUJán Šmok - Skladba fotografického obrazu

scripta FAMUJán Šmok - Úvod do teorie sdělování

překlad Jan Svěrák-John Boorstin-Tajemství filmové řeči, nebo orginal „ Hollywood eyes“

Focal press-Peter Ward. Picture composition

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je orientace v problematice probírané látky, osvědčení v praktickém foto cvičení související s tematikou výuky. Dále 100% účast a aktivita při přednáškách. Zkouška je dána, posouzením zadaných fotografií, jednotlivými lektory. Výsledná známka je dána dohodou mezi lektory.

Poznámka

výuka prezenčně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů