Kolorimetrie a snímání barevného obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KOLS ZK 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ukázat souvislost fyzikální podstaty světla s psychofyziologickými principy vnímání světla a barev. Prostředkem je nalezení vztahu spektrofotometrické a kolorimetrické klasifikace barev.Probírá se psychofyzikální povaha barevného vidění, kolorimetrické určení barvy světla. Cílem je vysvětlit podstatu barevného televizního přenosu. Vyvrcholením je popis trichromatické soustavy CIE, odvození diagramu chromatičnosti. Význam smluvních světel a definice chrominance. Teorie barevného vidění, vnímatelné rozdíly barev. Kolorimetrické vyjádření barevného zkreslení. Měření v kolorimetrii.

Forma studia

Výuka je vedena formou přednášek s aktivní účastí studentů při diskusích o probírané látce.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizitou je současně (v témže semestru)přednášený předmět Optika I.

Prerekvizitou jsou partie středoškolské (gymnasiální) fyziky: Světlo a záření, optické soustavy a optické zobrazení, vlnové vlastnosti světla, elektromagnetické záření a jeho energie, základní pojmy kvantové fyziky.

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Soustředění poznatků o světle a barvách jako základu objektivního

pohledu na vytváření, vnímání,zpracování a reprodukci obrazové infor-

mace ve filmu a televizi.Takto koncipovaný předmět sjednocuje výklad

objektivních i subjektivních hledisek na vznik a vyhodnocování

barevného a světelného vjemu, roztříštěný dříve do zmínek ve

specializovaných oborových přednáškách.Od podstaty barevného vidění

se přes definice základních pojmů přechází k souvislostem

psychofyziologických a fyzikálně-technických veličin.Přednášené

kolorimetrické postupy sice vychází z obecné teorie, ale jsou podá-

vány v systematickém výběru pro budoucí aplikace ve filmových, tele-

vizních i ostatních multimediálních procesech tvorby i prezentace

uměleckých děl.Zvláštní pozornost je věnována často zanedbávanému

praktickému uplatňování fotometrických a kolorimetrických metod.

Pro studium oboru filmového a televizního obrazu jde o jeden ze

stěžejních přednáškových cyklů.

Úkoly:

Během jednoho semestru se posluchači nejen seznamují se základními teore-

tickými poznatky a zákonitostmi, ale průběžně přitom řeší některé

konkrétní dílčí praktické aplikace, zadávané jim společně či indivi-

duálně jako jednoduché příklady.

Závěrečná zkouška má písemnou i ústní část a představuje jednu z

nejvýznamnějších kontrol znalostí nabytých v 1.ročníku,čemuž odpovídá

i nebývalý rozsah zkoušky (průměrně 2 až 3 hodiny na jednoho poslu-

chače, s přestávkou mezi písemnou a ústní

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

(1) P. Horňák: Svetelná technika, ALFA-SNTL 1989, kap. 5,6,11

(2) V. Kasika: Televizní měření, skripta IVV Čs. televize 1983, kap.1 a 7

Doporučená doplňující literatura:

(3) K. Mc Illwain,Ch.E. Dean: Principy barevné televize, SNTL 1960

(4) ČSN 01 1718 Měření barev, též DIN 5033 (německá průmyslová norma)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách, úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a složení ústní zkoušky.

Výsledné hodnocení je odvozeno z výsledku písemného testu (50%) a ústní zkoušky (50%).

Písemný test v délce 1 hodiny (60 minut) obsahuje 20 otázek, za každou otázku lze získat 0 - 5 bodů, podmínkou připuštění k ústní části zkoušky je zisk alespoň 50 bodů (ze 100 možných). Ústní zkouška sestává ze 4 otázek, za každou lze získat 0 - 25 bodů. Výsledné hodnocení se určí součtem bodového hodnocení písemné i ústní části tak, že: 0 -100 bodů = F; 101 - 120 bodů = E; 121 - 140 bodů = D; 141 - 160 bodů = C; 161 - 180 bodů = B; 181 - 200 bodů = A.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů