Seminář kameramanské tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEKT2 Z 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář navazuje na výuku v zimním semestru. Je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení. Principem a cílem jednotlivých cvičení je výchova posluchače k práci v oblasti hraného i dokumentárního filmu a televize.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Seminář probíhá na základě připravených a empiricky vyzkoušených praktických cvičení.

Teoretická část předmětu se podrobně zabývá principy tvorby filmového obrazu se všemi atributy, které s tím souvisí. Výtvarná a technická kvalita výsledku je samozřejmostí. K dosažení kvalitního výsledku realizovaného cvičení je třeba vést posluchače od samého počátku. Seminář je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení. Všechny tyto výrazové prostředky musí přesně souviset s tématem a dramaturgickou koncepcí zadaného cvičení. Vysvětluje se i pohybová technika obrazu a její funkce pro emocionální účinku filmu. Principem jednotlivých cvičení je výchova posluchače k práci v oblasti hraného i dokumentárního filmu a televize. Výsledkem by měla být profesionální schopnost se zodpovědně postavit ke všem svěřeným úkolům, které ho očekávají v samotné praxi. Považuje se za důležité připravit kameramana k pozitivní komunikaci ve štábu a jeho výrazná fyzická připravenost pro složité podmínky, které během natáčení mohou nastat.

Úkoly:

Všechna předepsaná cvičení jsou od samého počátku zcela autorská. Pedagog vyžaduje dokonalou scenaristickou přípravu a vypracování přesného obrazového scénáře, který slouží jako návod k natočení cvičení. Dodržení termínu samotné přípravy k cvičení až po realizaci je pedagogem sledováno a je součástí výsledného hodnocení.

Obsah semináře:

1)seznámit posluchače se smyslem a zadáním jednotlivých praktických cvičení.

2)Zadání a příprava scénáře.

3)Exponometrická zkouška spolupráve s laboratoří a její praktické vyhodnocení.

4)Konzultace hotového scénáře, grafické vyjádření jednotlivých záběru, jejich funkce ve smyslu velikosti, kompozice a eventuální pohybu pro zadaný úkol.

5)Rozbory stylu filmového obrazu a jejich uplatnění na základě projekce cvičení posluchačů minulých ročníků.

6)Na základě projekcí vybraných filmů vést posluchače k pochopení služby obrazové tvorby v souvislosti s tématem a využití všech výrazových prostředků, které má kameraman k dispozici k umocnění emocionálního působení díla.

7)Uplatnění těchto prostředků v rámci zadaného cvičení

8)Projekce denních prací, jejich technické vyhodnocení a příprava hrubého materiálu k samotnému střihu.

9)Střihová skladba, návaznosti a rytmus vhodný pro dané cvičení. Dodržení zadané délky.

Seznam cvičení 1. ročník

1)S m ě r y, scénář je zadán v návodu ke cvičením. Odevzdání 4.2.

2)P o s t u p p r á c e, odevzdání scénáře 31.1. Odevzdání cvičení 7.3.

3)D o k u m e n t á r n í s t u d i e, odevzdání scénáře 20.2.. Odevzdání cvičení 25.4.

4)S e z n á m e n í, odevzdání scénáře 30.5. Odevzdání cvičení 15.6.

Seminář navazuje na výuku v zimním semestru. Je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení. Principem a cílem jednotlivých cvičení je výchova posluchače k práci v oblasti hraného i dokumentárního filmu a televize.

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní listy

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí zápočtu je - pečlivá příprava jejímž produktem je scénář, který obsahuje graficky znázorněné rozzáběrování, fotostudie snímaného prostředí, světelný rozbor a analýzu smyslu provedení.

100% účast v seminářích

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů