TCH - barevná senzitometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TCH Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má dokázat, že dovede prakticky aplikovat teoretické znalosti z oblasti senzitometrie barevných filmových materiálů.

Forma studia

Na základě zadaných senzitometrických testů studenti graficky znázorní reprodukční charakteristiky a provedou uložené úpravy kopírovacího procesu.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu „Barevný proces“

Obsah kurzu

1/ Posluchač dostane klín negativního maskovaného materiálu a klín pozitivního materiálu. Klíny proměří, vynese senzitometrické charakteristiky, určí strmosti.

2/ Posluchač graficky zhotoví kopie z negativů na daný pozitiv, a to tak, aby hustota 0,1 na závojem azurového obrazu se kopírovala do hodnoty 2,00 příslušného obrazu pozitivu. Kopírovací podmínky upraví tak, aby všechny křivky kopie procházeli bodem o hustotě 1,0 na křivce azurového obrazu.

3/ Posluchač dostane sadu subtraktivních kopírovacích filtrů, proměří jejich hlavní a vedlejší hustoty, sestrojí grafické vyjádření závislosti těchto hodnot na procentním označení.

4/ Posluchač dostane klín naexponovaný na negativním nemaskovaném materiálu zeleným světlem. Proměří hlavní a vedlejší hustoty, provede grafickou konstrukci masky.

Úkoly: Posluchač se z literatury seznámí s řešením uvedených úkolů. Měření provádí ve dvojici, zpracování naměřených hodnot samostatně.

Technické provedení: Pedagog zapojí denzitometr a vydá klíny, odevzdává se řádně vyplněný protokol s grafy. Termíny cvičení vypisuje pedagog.

Doporučená nebo povinná literatura

viz předmět „Barevný proces“

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se zpracování písemného protokolu spolu s grafickým znázorněním.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů