Teorie fotoprocesu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TF1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Josef PECÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef PECÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s teoretickými základy fotografického zobrazování.

Forma studia

Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami a rozsáhlým obrazovým materiálem

Předpoklady a další požadavky

Určeno pro studenty bakalářského studia

Obsah kurzu

Předmět zahrnuje problematiku fotografického zobrazování jako fyzikálně-chemického procesu ve vztahu k psychofyziologii zrakového vnímání. Úvod je věnován světlu a záření, fotometrii, exponometrii, vlastnostem zraku, teoriím barevného vidění a psychofyziologickým jevům ovlivňujícím výsledný vjem. Fotochemii a výrobě fotografických materiálů předchází historie černobílé a barevné fotografie, následuje senzitometrie a metody hodnocení vlastností fotografických materiálů, denzitometrie, metody hodnocení mikrostruktury fotografických záznamů – zrnitosti, rozlišovací schopnosti, ostrosti a přenosu kontrastu.

K předmětu patří technická cvičení.

Osnova:

1.Záření a světlo

Šíření energie zářením, elektromagnetické spektrum, fyzikální podstata záření,

záření a světlo, psychofyzikální charakter světla a světelných pojmů,

Záření černého tělesa, zákony teplotního záření : zákon Stefanův-Boltzmanův,

Wienův, Planckův.

Teplota chromatičnosti, měření teploty chromatičnosti, vyjadřování TCH v Kelvinech

a miredech, filtry v černobílé a barevné fotografii.

Zdroje záření -přirozené a umělé /slunce ,obloha ,měsíc; žárovky, zářivky, výbojky, LED/.

2.Radiometrie a fotometrie

Světelná účinnost záření., radiometrické a fotometrické veličiny a jednotky,

zářivý a světelný tok, osvětlení, svítivost, jas, osvit, expozice.

Fotometrické zákony - zákon o úbytku světla se čtvercem vzdálenosti,

cosinový zákon.

Pasivní fotometrické pojmy - světelné vlastnosti hmot. Odraz, prostup, pohlcování

světla. Odraz zrcadlový, rozptylný, smíšený, vratný.

Činitelé prostupu, odrazu, pohlcení, optická hustota.

  1. Exponometrie

Zásady fotometrických měření -fotometrické přístroje a jejich kalibrace. Parametry

ovlivňující hladinu osvětlení v obrazové rovině, stupnice clonových čísel, efektivní

clonová čísla, expoziční osvětlení a jeho výpočet,

stupnice EV čísel, psychometrická stupnice jasů a její umístění na jasoměru v relaci

k hodnotám činitelů odrazu měřených předmětů.

Stanovení správné expozice - pomocí expozimetru, luxmetru a jasoměru, maximální

expoziční rozsah, užitelný expoziční rozsah, užitý expoziční rozsah, korekce expozice

při použití mezikroužků.

Tónová reprodukce – umístění stupnice činitelů odrazu v relaci k senzitometrické

charakteristice, testování praktické citlivosti filmových materiálů, šedé tabulky,

testování užitelného expozičního rozsahu, vliv závoje v kameře

4.Proces zrakového vnímání

Fyziologie vidění - struktura oka, složení a význam sítnice, svazek zrakových

nervů, zraková centra v mozku; vznik optického obrazu v oku, zrakové pole

binokulární, těkání oka,mozaikový sklad zrakových počitků, výsledný zrakový

vjem.

Adaptace -základní, místní, stranová, současný a následný kontrast

Základní teorie barevného vidění - metamerní pár,experiment J.C. Maxwella,

výjimečnost žluté, teorie Youngova-Helmholtzova, teorie Heringova, spektrální

citlivost fotopigmentů v oku, vady barevného vidění.

Pojem barvy - barva v oblasti psychické, fyzikální a psychofyzikální.

Třídění barev - vjemová analýza barvy, přívlastky barvy, barevný tón, sytost,

světlost, atlasy barev/ Munsell,Ostwald/, měření barev - kolorimetrie

Vnímání jasu -rozsah vnímání jasu, citlivost k jasovým diferencím, vliv adaptace

na vnímaný jas, Weber-Fechnerův zákon, středně šedá, vizuální sensitometr, subjektivní

černá, kontrast scény, způsoby vyjadřování kontrastu, kontrast prostý, kontrast z místa

snímku /vzdušný závoj/, kontrast subjektivní.

Detail jasu -/detail barvy/, rozlišování detailů, mez rozlišení, rozlišovací schopnost,

testové obrazce na rozlišování detailů - Foucaultovy testy, Jewel-Nutting -Siemen-

sova hvězdice.

Poznávání hloubky prostoru -přímé : na základě pohybu hlavy, pohybu pozorova-

tele, binokulárního vidění /stereoparalaxy/.

-nepřímé : na základě perspektivního sbíhání linií,

překrývání předmětů,modelace prostoru světlem a stínem, vzdušná perspektiva,

znalost velikosti postav a předmětů, ztráta detailů a pohyb ve scéně.

Zvláštnosti zrakového vnímání -rozdíl mezi viděním a vnímáním, nestejné hodno-

cení svislých a vodorovných rozměrů, hodnocení velikosti blízkých a vzdálených

předmětů, jevy stálosti, vlivy paměti, zkušenosti a výkladu, mozková adaptace,

Bezoldův - Brückeův jev.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná: (včetně signatury knihovny FAMU)

ČSN 36 0000: Světelné technické názvosloví (6A 3999-4000)

ČSN 01 1718: Měření barev (6A 4001)

ČSN 66 6401: Fotografická senzitometrie (6A 3333)

Janoušková K.: Fyziologie zraku (1965 - 6C 958-60, 1970 - 6C 1592-95)

Pecák J.: Subjektivní aspekty reprodukce barevným filmem (kabinet obrazové techniky)

Urban M.: Základy senzitometrie (1968 - 6C 1572-3)

Jahoda M.: Barevná senzitometrie (1968 - 6C 1169) in Sborník prací VÚZORT

Informační zpravodaj VÚZORT -1969, č. 3,4 / Kvalita optických a fotografických obrazů (kabinet obrazové techniky)

Katalogy filmových materiálů: Eastman KODAK, FUJI (kabinet obrazové techniky)

Katalogy filtrů: KODAK Filters (kabinet obrazové techniky)

Kubát J.: Základy fotochemie, Akademia 1969

Šimek J.: skripta Fotografická technika - Základy fotochemie

Junge K.W., Hübner G.: Fotografická chemie (SNTL 1987)

Literatura doporučená :

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214)

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

Ilinski, M.: Sensytometria fotograficzna i filmowa materialow czarno-bielych (1955 - 6B 420)

Horder, A.: The Manual of Photography,formerly (6B 1281)

Horder, A.: The ifort Manual of Photography (1971)

Morávek, J.: Senzitometry (1965, in Sborník prací VÚZORT, str. 71 - 6B 1169)

Gorochovskij, J.N., Levenberg, T.M.: General Senzitometry (6B 1471)

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test : 75% správných odpovědí je předpokladem pro zahájení ústní zkoušky

Konečný výsledek zkoušky : test – 10%, ústní zkouška 90%

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
PECÁK J.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Josef PECÁK Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů