Teorie fotoprocesu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TF1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s teoretickými základy fotografického zobrazování.

Forma studia

Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami a rozsáhlým obrazovým materiálem. Součástí jsou také konkrétní měření kvality a kvantity světla pomocí v praxi používaných měřičů a senzitometrické testy.

Předpoklady a další požadavky

Určeno pro studenty bakalářského studia

Předmět zahrnuje problematiku fotografického zobrazování jako fyzikálně-chemického procesu ve vztahu k psychofyziologii zrakového vnímání. Úvod je věnován světlu a záření, fotometrii, exponometrii, vlastnostem zraku a psychofyziologickým jevům ovlivňujícím výsledný vjem. Následuje senzitometrie a metody hodnocení vlastností fotografických materiálů, denzitometrie, metody hodnocení mikrostruktury fotografických záznamů – zrnitosti, rozlišovací schopnosti, ostrosti a přenosu kontrastu.

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Proces zrakového vnímání

Fyziologie vidění - struktura oka, složení a význam sítnice, svazek zrakových nervů , zraková centra v mozku; vznik optického obrazu v oku, zrakové pole, binokulární vidění, těkání oka,mozaikový sklad zrakových počitků, výsledný zrakový vjem.

Adaptace -základní, místní, stranová, současný a následný kontrast

Základní teorie barevného vidění - metamerní pár,experiment J.C. Maxwella,

výjimečnost žluté, teorie Youngova-Helmholtzova, teorie Heringova, spektrální citlivost fotopigmentů v oku, vady barevného vidění.

Vnímání jasu -rozsah vnímání jasu, citlivost k jasovým diferencím, vliv adaptace

na vnímaný jas, Weber-Fechnerův zákon, středně šedá, vizuální sensitometr, subjektivní černá, kontrast scény, způsoby vyjadřování kontrastu, kontrast prostý, kontrast z místa snímku /vzdušný závoj/, kontrast subjektivní.

Detail jasu -/detail barvy/, rozlišování detailů, mez rozlišení, rozlišovací schopnost,

testové obrazce na rozlišování detailů - Foucaultovy testy, Jewel-Nutting -Siemensova hvězdice.

Poznávání hloubky prostoru

-přímé : na základě pohybu hlavy, pohybu pozorovatele, binokulárního vidění /stereoparalaxy/.

-nepřímé : na základě perspektivního sbíhání linií, překrývání předmětů,modelace prostoru světlem a stínem, vzdušná perspektiva, znalost velikosti postav a předmětů, ztráta detailů a pohyb ve scéně.

Zvláštnosti zrakového vnímání -rozdíl mezi viděním a vnímáním, nestejné hodnocení svislých a vodorovných rozměrů, hodnocení velikosti blízkých a vzdálených předmětů, jevy stálosti, vlivy paměti, zkušenosti a výkladu, mozková adaptace, Bezoldův - Brückeův jev.

2.Záření a světlo

Šíření energie zářením, elektromagnetické spektrum, fyzikální podstata záření,

záření a světlo, psychofyzikální charakter světla a světelných pojmů,

Záření černého tělesa, zákony teplotního záření : zákon Stefanův-Boltzmanův,

Wienův, Planckův.

Teplota chromatičnosti, měření teploty chromatičnosti, vyjadřování TCH v Kelvinech

a miredech, filtry v černobílé a barevné fotografii.

Zdroje záření -přirozené a umělé /slunce ,obloha ,měsíc; žárovky, zářivky, výbojky, LED/.

  1. Radiometrie a fotometrie

Světelná účinnost záření., radiometrické a fotometrické veličiny a jednotky,

zářivý a světelný tok, osvětlení, svítivost, jas, osvit, expozice.

Fotometrické zákony - zákon o úbytku světla se čtvercem vzdálenosti,

cosinový zákon.

Pasivní fotometrické pojmy - světelné vlastnosti hmot. Odraz, prostup, pohlcování

světla. Odraz zrcadlový, rozptylný, smíšený, vratný.

Činitelé prostupu, odrazu, pohlcení, optická hustota.

  1. Exponometrie

Zásady fotometrických měření -fotometrické přístroje a jejich kalibrace. Parametry

ovlivňující hladinu osvětlení v obrazové rovině, stupnice clonových čísel, efektivní

clonová čísla, expoziční osvětlení a jeho výpočet,

stupnice EV čísel, psychometrická stupnice jasů a její umístění na jasoměru v relaci

k hodnotám činitelů odrazu měřených předmětů.

Stanovení správné expozice - pomocí expozimetru, luxmetru a jasoměru, maximální

expoziční rozsah, užitelný expoziční rozsah, užitý expoziční rozsah, korekce expozice

při použití mezikroužků.

Tónová reprodukce – umístění stupnice činitelů odrazu v relaci k senzitometrické

charakteristice, testování praktické citlivosti filmových materiálů, šedé tabulky,

testování užitelného expozičního rozsahu, vliv závoje v kameře

4/ Senzitometrie - přístroje s intenzitní a časovou modulací, typy závěrek, příklady senzitometrů, interpretace senzitometrických testů, měření strmosti a citlivosti, vliv laboratorního zpracování, stupnice citlivosti ASA, DIN, ISO, testování praktické citlivosti.

5/ Denzitometrie - definice hustoty, typy hustot podle geometrie světelného svazku - difuzní a směrové, vliv na kontrast obrazu, kontaktní a optické kopírování, primární a sekundární měření hustot, hustoty barevných materiálů - integrální a dílčí, neutrálně šedé, typy denzitometrů.

6/ Mikrosenzitometrie - hodnocení struktury obrazu - zrnitost strukturní, subjektivní a objektivní, Selwynův zákon, hodnocení reprodukce detailu - rozlišovací schopnost, akutance, hodnocení ostrosti obrazu, vliv vyvolávacích jevů sousedního místa, funkce přenosu kontrastu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

ČSN 36 0000: Světelné technické názvosloví (6A 3999-4000)

ČSN 01 1718: Měření barev (6A 4001)

ČSN 66 6401: Fotografická senzitometrie (6A 3333)

Pecák J.: Subjektivní aspekty reprodukce barevným filmem (kabinet obrazové techniky)

Urban M.: Základy senzitometrie (1968 - 6C 1572-3)

Katalogy filmových materiálů: Eastman KODAK, FUJI (kabinet obrazové techniky)

Katalogy filtrů: KODAK Filters (kabinet obrazové techniky)

Kubát J.: Základy fotochemie, Akademia 1969

Student Filmmaker´s Handbook, Eastman Kodak Company, 1990

American Cinematographer Manual, Fifth Ed., Hollywood,

IES Lighting Handbook, Reference Volume, Illuminating Engineering Society of NA, 1984

Michale J.Langford: Advanced Photography, The Focal Press, 1972

W.F.Berg: Exposure - Theory and Practice, The Focal Press, 1968

D.J.Corbett: Motion Picture and Television Film, 1968

Ralph M.Evans: An Introduction to Color, John Wiley and Sons, 1948

R.W.G.Hunt: The Reproduction of Colour, Fountain Press, London, 1967

Literatura doporučená :

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

Horder, A.: The Ilford Manual of Photography (1971)

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Ulrich Teubner, Hans Josef Bruckner : Optical Imaging and Photography (2019 - F 413/19)

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test : 75% správných odpovědí je předpokladem pro zahájení ústní zkoušky

Konečný výsledek zkoušky : test – 10%, ústní zkouška 90%

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů