Teorie fotoprocesu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TF2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s teoretickými základy fotografického zobrazování.Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami a rozsáhlým obrazovým materiálem

Forma studia

Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami a rozsáhlým obrazovým materiálem

Předpoklady a další požadavky

Je určeno pro studenty bakalářského studia.

Obsah kurzu

Předmět zahrnuje problematiku fotografického zobrazování jako fyzikálně-chemického procesu ve vztahu k psychofyziologii zrakového vnímání. Úvod je věnován světlu a záření, fotometrii, exponometrii, vlastnostem zraku, teoriím barevného vidění a psychofyziologickým jevům ovlivňujícím výsledný vjem. Fotochemii a výrobě fotografických materiálů předchází historie černobílé a barevné fotografie, následuje senzitometrie a metody hodnocení vlastností fotografických materiálů, denzitometrie, metody hodnocení mikrostruktury fotografických záznamů – zrnitosti, rozlišovací schopnosti, ostrosti a přenosu kontrastu.

K předmětu patří technická cvičení.

Osnova:

  1. Historie fotografie - camera obscura, počátky fotochemie, Niepce, Daguerre,

Talbot, Scott Archer - mokrý kolódiový proces, objev želatiny.

Suché desky, optická sensibilace, počátky barevné fotografie - přímé a nepřímé

metody.

  1. Fotochemické základy fotografie :

Účinek pohlceného záření -aktivace molekul, kvantový výtěžek, základní fotoche-

mické zákony :zákon Grotthussův-Draperův, zákon Bunsenův-Roscoeův,

Einsteinův zákon fotochemické ekvivalence.

Latentní obraz -krystalová stavba AgHal, krystalová mřížka, mřížkové poruchy

zárodky citlivosti, teorie vzniku latentního obrazu.

Příprava světlocitlivých suspenzí, úloha želatiny jako ochranného koloidu při srá-

žení AgHal, stadia „zrání „ fotografické emulze, velikost a rozložení zrn, různé tva-

ry a složení krystalů.

Stavba a vlastnosti fotografických materiálů.

Chemické zpracování fotografických vrstev -oxidačně redukční povaha procesu

chemického vyvolávání, fyzikální a chemický způsob vyvolávání, složení vývojek

pro chemické vyvolávání -vyvolávací látky, alkalie, konzervační a regenerační

látky a látky protizávojové, superaditivita.

Ustalování. Inverzní zpracování materiálů. Zvláštní postupy.

Fotografické jevy - vlivy jiných faktorů než světla, jevy dvojího osvitu, jevy

vyvolávací, hypersenzibilace, latenzifikace.

  1. Senzitometrie

Vývoj senzitometrických postupů - práce Hurterovy a Driffieldovy.

Senzitometry - základní části, senzitometry s časovou a intenzivní modulací,

světelné zdroje - jejich stabilizace, cejchování, udržování, modulátory osvitu-

časové, intenzitní -/absorpční, otvorové/, modulační stupnice, modul a rozsah

stupnice, popis význačných typů senzitometrů.

Chemicko-fotografické zpracování senzitogramů -pomůcky, přístroje, základní

požadavky.

4.Denzitometrie

Pojem optické hustoty, hustota prostupová a odrazná, primární měření hustot,

typy hustot -podle geometrie světla měrného svazku -podle spektrální povahy

měrného světla -podle povahy receptoru,hustoty barevných záznamů- celkové,

dílčí, doplněné, substituční, hlavní, vedlejší -jejich vzájemné vztahy, popis význač-

ných typů denzitometrů.

5.Interpretace senzitometrických měření :

Gradační vlastnosti materiálů - senzitometrická charakteristika, hustota základu,

závoj, minimální a maximální hustota, gradient, strmost, citlivost praktická a

senzitometrická, kritéria citlivosti, citlivost obecná a spektrální, senzitometrické

vlastnosti třívrstvých barevných materiálů, dílčí charakteristiky.

6.Mikrosenzitometrie :

Struktura citlivé vrstvy, struktura vyvolaného záznamu, zrnitost strukturální, subje-

ktivní a optická, měření zrnitosti, měření rozlišovací schopnosti světlocitlivé vrstvy,

ostrost, vztah rozlišovací schopnosti a ostrosti, měření ostrosti -akutance, funkce

přenosu modulace, popis mikrosenzitometrických aparatur.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná: (včetně signatury knihovny FAMU)

ČSN 36 0000: Světelné technické názvosloví (6A 3999-4000)

ČSN 01 1718: Měření barev (6A 4001)

ČSN 66 6401: Fotografická senzitometrie (6A 3333)

Janoušková K.: Fyziologie zraku (1965 - 6C 958-60, 1970 - 6C 1592-95)

Pecák J.: Subjektivní aspekty reprodukce barevným filmem (kabinet obrazové techniky)

Urban M.: Základy senzitometrie (1968 - 6C 1572-3)

Jahoda M.: Barevná senzitometrie (1968 - 6C 1169) in Sborník prací VÚZORT

Informační zpravodaj VÚZORT -1969, č. 3,4 / Kvalita optických a fotografických obrazů (kabinet obrazové techniky)

Katalogy filmových materiálů: Eastman KODAK, FUJI (kabinet obrazové techniky)

Katalogy filtrů: KODAK Filters (kabinet obrazové techniky)

Kubát J.: Základy fotochemie, Akademia 1969

Šimek J.: skripta Fotografická technika - Základy fotochemie

Junge K.W., Hübner G.: Fotografická chemie (SNTL 1987)

Literatura doporučená :

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214)

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

Ilinski, M.: Sensytometria fotograficzna i filmowa materialow czarno-bielych (1955 - 6B 420)

Horder, A.: The Manual of Photography,formerly (6B 1281)

Horder, A.: The ifort Manual of Photography (1971)

Morávek, J.: Senzitometry (1965, in Sborník prací VÚZORT, str. 71 - 6B 1169)

Gorochovskij, J.N., Levenberg, T.M.: General Senzitometry (6B 1471)

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test : 75% správných odpovědí je předpokladem pro zahájení ústní zkoušky

Konečný výsledek zkoušky : test – 10%, ústní zkouška 90%

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů