Klauzurní zkouška 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305KZK2 zkouška 1 1 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 24 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Petr OUKROPEC, Ondřej ZIMA

Obsah

Klauzurní zkouška ověřuje kvalitu dosažených vědomostí v rámci prvního roku studia - práci ve dílnách, kvalitu práce na společných praktických cvičeních a v dalších školních aktivitách. Student pracuje samostatněrní. Vedoucí dílny je připraven poskytnout potřebné konzultace v hodinách a v odůvodněných případech i na předem domluvených konzultacích mimo dílny.

Student musí prokázat odpovídající znalost přípravy, výroby a dokočení AVD, kterou získal během studia, a aktivní diváckou zkušenost z návštěv filmových a divadelních představení, významných uměleckých výstav a přečtení literárních děl.

Klauzurní zkouška se skládá z hodnocení práce na společných praktických cvičeních - student ji dokládá splněním povinností ve Studiu FAMU.Student prezentuje a doloží komisi svoji práci na praktických cvičeních, na kterých pracoval v průběhu příslušného akademického roku. Je přihlíženo i k celoroční práci v rámci ročníku v hodině dílen (aktivita v hodinách dílen, kde vytvářené projekty konzultujeme) a případně v dalších školních aktivitách.

Během zkoušky může být ověřována orientace v současném dění v audiovizi (jména a charakteristiky tvůrců a producentů, shlédnutí významných českých filmů za uplynulý rok, nové televizní formáty a trendy v audiovizi) a aktivní zájem a znalost významných událostí a děl z dalších oblastí kultury (divadlo, česká literatura, výtvarné umění, kulturní časopisy a portály aj.) v posledním roce.

Klauzurní zkouška se koná před komisí, která je složena z vedoucí/ho vybrané dílny, zástupce Studia FAMU a z vedoucí/ho KP.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Získání klauzurní zkoušky je podmíněno aktivní účastí studenta na hodinách dílny a také aktivní realizací praktických cvičení FAMU v daném akademickém roce, za který se zkouška skládá.

Literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

Státní fond kinematografie (www.fondkinematografie.cz)

Česká filmová a televizní akademie (www.filmovaakademie.cz)

České filmové centrum (www.filmcenter.cz)

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní zkouška před komisí. Splnění zkoušky je podmínkou pro postup do dalšího ročníku studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů