Mediální právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MEP ZK 2 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 44 až 54 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí mediálního práva - právní úpravou a regulací médií v České republice (rozhlasové a televizní vysílání, tisk, internet, audiovize, regulace reklamy), podmínkami podnikání na mediálním trhu, regulačními orgány státu, stavovskou a profesní samoregulací, GDPR a ochranou osobnosti člověka a názvu, pověsti a soukromí právnických osob v médiích.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1.Obecně o médiích - pojem, systém, právní úprava.

2.Rozhlasové a televizní vysílání. Právní rámec včetně evropských směrnic. Svoboda projevu; právo na informace. Systém regulace. Samoregulace. Etické kodexy.

3.Duální systém vysílání. Český rozhlas, Česká televize. Veřejná hodnota. Financování veřejné služby v oblasti vysílání. Licence a registrace. Financování soukromého rozhlasového a televizního vysílání.

4.Základní práva a povinnosti provozovatelů vysílání. Objektivita a vyváženost. Krátké zpravodajské výňatky. Akreditační podmínky. Události značného společenského významu. Ochrana dětí a mladistvých. Povinnosti ve vztahu k handicapovaným osobám. Judikatura.

5.Reklama, teleshopping, sponzorování, product placement. Judikatura.

6.Srovnání televizního vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

7.Tisková média. Tiskový zákon. Evidence periodického tisku. Povinné údaje. Právo na odpověď a na dodatečné sdělení. Ochrana zdroje informací. Česká tisková kancelář.

8.Internetové portály. Poskytovatelé služeb informační společnosti.

9.Ochrana osobnosti a ochrana dobré pověsti a názvu právnické osoby v médiích.

10.Judikatura k ochraně osobnosti, vč.práva na odpověď.

11.Svolení k zásahu do osobnostních práv, zákonné licence.

Doporučená nebo povinná literatura

KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6.

CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-725-5.

RIGEL, Filip, Ondřej MORAVEC a Dana ONDREJOVÁ. Reklamní právo. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9.

DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. Judikatura (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-074-6.

ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-097-3.

MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-52-6.

RÁMIŠ, Vladan. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání: se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-879-6.

ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR. Olomouc: ANAG, 2017. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-097-3.

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zák. č 483/1991 Sb., o České televizi

Zák. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Zák. č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři

Zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon

Zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Zák č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je úspěšné složení písemné zkoušky (testu) a alespoň 75% účast na přednáškách. Bez minimální účasti nebude student připuštěn ke zkoušce. Nedostatečnou účast na přednáškách může student nahradit písemnou prací na téma z oblasti mediálního práva schválené vyučujícím v rozsahu 3 normostran za každou chybějící vyučovacího hodinu do minimálně požadované účasti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů