Mediální právo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MEP zkouška 2 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 44 až 54 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta HAVLOVÁ, Veronika KŘESŤANOVÁ

Obsah

1.Obecně o médiích - pojem, systém, právní úprava.

2.Rozhlasové a televizní vysílání. Právní rámec včetně evropských směrnic. Svoboda projevu; právo na informace. Systém regulace. Samoregulace. Etické kodexy.

3.Duální systém vysílání. Český rozhlas, Česká televize. Veřejná hodnota. Financování veřejné služby v oblasti vysílání. Licence a registrace. Financování soukromého rozhlasového a televizního vysílání.

4.Základní práva a povinnosti provozovatelů vysílání. Objektivita a vyváženost. Krátké zpravodajské výňatky. Akreditační podmínky. Události značného společenského významu. Ochrana dětí a mladistvých. Povinnosti ve vztahu k handicapovaným osobám. Judikatura.

5.Reklama, teleshopping, sponzorování, product placement. Judikatura.

6.Srovnání televizního vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

7.Tisková média. Tiskový zákon. Evidence periodického tisku. Povinné údaje. Právo na odpověď a na dodatečné sdělení. Ochrana zdroje informací. Česká tisková kancelář.

8.Internetové portály. Poskytovatelé služeb informační společnosti.

9.Ochrana osobnosti a ochrana dobré pověsti a názvu právnické osoby v médiích.

10.Judikatura k ochraně osobnosti, vč.práva na odpověď.

11.Svolení k zásahu do osobnostních práv, zákonné licence.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí mediálního práva - právní úpravou a regulací médií v České republice (rozhlasové a televizní vysílání, tisk, internet, audiovize, regulace reklamy), podmínkami podnikání na mediálním trhu, regulačními orgány státu, stavovskou a profesní samoregulací, GDPR a ochranou osobnosti člověka a názvu, pověsti a soukromí právnických osob v médiích.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6.

CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-725-5.

RIGEL, Filip, Ondřej MORAVEC a Dana ONDREJOVÁ. Reklamní právo. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9.

DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. Judikatura (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-074-6.

ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-097-3.

MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-52-6.

RÁMIŠ, Vladan. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání: se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-879-6.

ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR. Olomouc: ANAG, 2017. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-097-3.

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zák. č 483/1991 Sb., o České televizi

Zák. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Zák. č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři

Zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon

Zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Zák č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je úspěšné složení písemné zkoušky (testu) a alespoň 75% účast na přednáškách. Bez minimální účasti nebude student připuštěn ke zkoušce. Nedostatečnou účast na přednáškách může student nahradit písemnou prací na téma z oblasti mediálního práva schválené vyučujícím v rozsahu 3 normostran za každou chybějící vyučovacího hodinu do minimálně požadované účasti.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
HAVLOVÁ M.
KŘESŤANOVÁ V.

12:20–13:55
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Vybrané termíny: 5.4., 12.4., 19.4., 26.4.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:20–13:55 Markéta HAVLOVÁ
Veronika KŘESŤANOVÁ
Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
Vybrané termíny: 5.4., 12.4., 19.4., 26.4. přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů